Overleg over Project de Leye met wethouder Spekle d.d. 27-9-2021

Brief ter voorbereiding op het gesprek van wethouder A Spekle en Silvia de Kort .

Hallo Mevrouw Spekle , Mevrouw Bogaers en Mevrouw de Kort.

Wij hebben ons uiteraard voorbereid op het gesprek van morgen.

Daarom vindt u een aantal bijlages over de onderwerpen die we samen zouden willen bespreken en wel de volgende:

 1. De afspraken die we gemaakt hebben over de rol van SVO met de gemeente samen met wethouder Peter Smit en Frenkel Beerens in 2018. Zie PDF bijlage en bijlage van 20181001

. ,, SVO geeft aan er positief tegenover te staan om te participeren in de uitgangspunten voor het project De Leye. Zij worden dus aan de voorkant betrokken bij het formuleren van de uitgangspunten en vormen een adviesorgaan voor het college.’’

 1. Zoals u weet hebben we een woonwensen enquête gehouden onder de senioren van Oisterwijk. Deze woonwensenenquête is een gezamenlijk initiatief van alle seniorenverenigingen en de gemeente Oisterwijk en Companen en vertegenwoordigt 1100 senioren. We willen graag met u bespreken wat  de senioren in de gemeente Oisterwijk belangrijk vinden op basis van de woonwensen enquête?

Voorstel plan de Leye. Dit project kan een eerste stap zijn om tegemoet te komen aan  de wensen uit de seniorenenquête. SVO heeft een voorstel uitgewerkt op basis van een aantal uitgangspunten. Zie Word bijlage Woonwensen enquête 2021 etc.

 1. Op basis van de uitkomsten van de woonwensen enquête hebben we een analyse gemaakt van het aantal seniorwoningen wat de komende  10 jaar nodig is in Oisterwijk zie exel  bijlage1 Ook is er toegevoegd de CBS prognose van het aantal senioren dat zij de komende 10 jaar verwachten.

Tevens hebben we een globale samenvatting gemaakt van de financiële consequenties van het advies wat we gegeven hebben voor ons voorstel van de Leye.

Wij realiseren ons dat dit veel informatie is, maar wij willen ons advies wel goed onderbouwen.

Mochten er vragen zijn dan horen we dat graag.

Met vriendelijke groeten,

Namens Eugene Bex, Jan van Son en Harrie van Wezel

Reactie van de gemeente op het overleg.

Beste Harrie,

Op maandag 27 september heeft een gesprek plaatsgevonden met leden van de SVO, wethouder Anne Cristien Spekle en Sylvia Kort (afdelingshoofd Ruimte). Aanleiding van het gesprek was de behandeling het project de Leye in de raad op 12 juli en een eerder gesprek tussen SVO en gemeente op 28 juni.

De agenda was als volgt:

 1. Terugblik raadsvergadering 12 juli
 2. Rol SVO tav dossier de Leye
 3. (Werk)afspraken
 4. SVO heeft hier aan toegevoegd graag nog de resultaten van de woonwensen enquête en de mogelijke consequenties voor het project de Leye te willen bespreken.

 Hieronder een korte samenvatting van de bespreking:

 1. Het is de SVO niet duidelijk waarom op locatie de Leye ook andere doelgroepen worden gevestigd. Immers starters hoeven niet perse in het centrum te wonen. Verder geeft SVO aan dat de te verwachten parkeerproblemen kleiner zullen zijn als er alleen senioren gaan wonen. De gemeente geeft aan dat de raad er voor heeft gekozen om diverse doelgroepen hier in onder te brengen. Alleen of overwegend seniorenwoningen zou voor dit concept te eenzijdig zijn. De SVO geeft aan dit te begrijpen. Maar benadrukken dat de vergrijzing zal gaan verdubbelenen een locatie zoals de Leye één van de laatste mogelijkheden is seniorenwoningen in het centrum van Oisterwijk.
 2. De gemeente vergelijkt de rol van het SVO met die van de adviescommissie Sociaal Domein. Waar advies wordt gegeven op voorgestelde plannen. Daarbij wordt op het plan geadviseerd en geen aparte plannen ontwikkeld. Het SVO geeft aan ook de adviesrol te willen blijven vervullen. Echter in eerdere overleggen met Peter Smit is gevraagd of zij ook met initiatieven willen komen. De wethouder geeft aan dat we dat stadium al voorbij zijn, omdat de plannen nu verder uitgewerkt gaan worden. Het plan dat SVO zondag 26-9 heeft gemaild nemen wij voor kennisgeving aan en is ook doorgemaild aan de projectleider mevrouw Claassen. 
 3. De SVO wil de gemeente blijven adviseren over het project de Leye. De gemeente zal SVO betrekken als het voorstel richting de raad gaat om hen om advies te vragen. Dit op dezelfde manier als bij de adviescommissie Sociaal Domein. Zij mogen schriftelijk hun advies uitbrengen, dit wordt toegevoegd aan het voorstel. Het is aan de gemeente of het advies in het voorstel wordt verwerkt. Tip van de gemeente, hou het kort en krachtig.
 4. De uitslag van de woonwensen enquête kan niet mee worden genomen in het project de Leye. Immers dit project is al lange tijd in ontwikkeling. De enquête kan wellicht input zijn voor de nieuwe woonzorgvisie van de gemeente. De woonzorgvisie is onderdeel van de portefeuilles van wethouders Logister en Dankers. SVO geeft aan dat hierover al een gesprek heeft plaatsgevonden. 

Wij verwachten met dit gesprek en het verslag duidelijkheid te hebben geschept in elkaars verwachtingen. Zodat wij op een prettige manier samen kunnen blijven werken aan het mooie Oisterwijk.

Met vriendelijke groet,

Sylvia Kort

Toelichting van SVO voor de gemeente op project de Leye.

Wat vinden de senioren in de gemeente Oisterwijk belangrijk op basis van de woonwensen enquete?

Deze woonwensenenquête is een gezamenlijk initiatief van alle seniorenverenigingen en de gemeente Oisterwijk en Companen en vertegenwoordigt 1100 senioren.

1. Verhuizen of huidige woning aanpassen? 

Ongeveer 30% van de senioren geeft aan, dat in de toekomst hun woning moeten worden aangepast. Daarnaast geeft 16 % aan, dat ze willen verhuizen omdat de aanpassingen moeilijk of niet te realiseren zijn. Ook geeft 48% van de senioren aan, dat ze niet willen verhuizen tenzij de gezondheid dit niet meer toelaat. 

Van de senioren wil 6% direct verhuizen.

Daarnaast wil 12 %  binnen 3-5 jaar verhuizen, en  9 %  wil binnen 5-10 jaar verhuizen. Dit betekent dat minimaal 27% van alle senioren willen verhuizen voor een veilige oude dag.

2. Naar een andere woonplaats?  

Nee, daar is iedereen erg duidelijk over. Daarbij is ook opmerkelijk dat 11% van de senioren nu wonend in Haaren of Moergestel, naar de woonkern Oisterwijk wil verhuizen. Minder dan 1% wil verhuizen naar buiten de gemeente Oisterwijk.  

3. Wonen in de eigen woonkern, maar wel vlak bij… 

Winkels, beschikbare zorg in de directe omgeving en met voldoende groen in de buurt en een plek waar men andere mensen kan ontmoeten, worden als belangrijkste argumenten genoemd.

4. Verpleegzorg? 

Als er verpleegzorg nodig is, verhuist 70% het liefst naar een aanleunwoning bij een verpleegzorginstelling. Men heeft zowel de voorkeur  voor een grondgebonden woning als een appartement. Het is opmerkelijk dat 14% van de senioren dan naar een serviceappartement zoals Burgtweide willen verhuizen. 

5. Wat voor soort huis? 

Momenteel woont 12% van de senioren in de gemeente Oisterwijk in een appartement, 21% in een hoek-of rijwoning, 29 % in een “twee onder een kap” en 38% in een vrijstaand huis. Dit betekent dat nu in de gemeente Oisterwijk 88% van de senioren in een grondgebonden woning woont.

De voorkeuren voor een nieuwe woning van de senioren zijn duidelijk anders, 

53% wil een grondgebonden woning, dat kan in een gewone structuur en ook in een hofje-structuur. Zowel met meerdere generaties bij elkaar als met alleen senioren bij elkaar. 

Een appartement wil 47%  van de senioren, Alle  appartementen met woonkeur plus en rollator geschikt, hebben duidelijk de voorkeur, eventueel in een seniorencomplex, zorg-serviceappartement of woonzorgcomplex . 

Daarvan wil 54% kopen en 46% huren.  

Kangoeroewoningen en mantelzorgwoningen (in de tuin van de mantelzorger) zijn duidelijk minder populair. 

6. Hoe  duur willen senioren kopen of huren? 

            Van de senioren die willen kopen, wil 57% een grondgebonden woning en 43% een            appartement.

Van de senioren die een grondgebonden woningen willen kopen, geeft 45% aan een middel dure (€300.000) en 45% een duurdere woning te willen kopen.

Van de senioren die een appartement willen kopen, geeft 65% aan een middel dure appartement te willen kopen (€250.000 tot €300.000); 27% wil een duurder appartement.

Van de senioren die willen huren, wil 49% een grondgebonden woning en 51% een appartement.

Van de senioren die een grondgebonden woning willen huren, wil 38% dat doen voor €752 per maand, 41% wil €900 per maand betalen en 22% wil meer betalen.

Van de senioren die een voorkeur hebben voor een appartement, wil daar 34%  voor €752 per maand voor betalen (sociaal), 41% wil €900 huur per maand en  26% wil meer betalen.

Voorstel plan de Leye.

Dit project kan een eerste stap zijn om tegemoet te komen aan  de wensen uit de seniorenenquête.

 • De raad heeft aangegeven, dat 50% van de woningen sociale woningen moeten zijn en gezien de schaarste aan woningen het maximaal mogelijke.
 • Het CBS geeft  aan dat het aantal senioren de komende 10 jaar met 25% zal stijgen, als gevolg van de dubbele vergrijzing. Het wordt een behoorlijke opgave voor de politiek  om de komende 10 jaar minimaal 140 senior woningen per jaar te realiseren om aan deze vraag te voldoen. Die moeten gerealiseerd worden via nieuw te bouwen of te verbouwen seniorenwoningen. (zie bijlage 1)
 • De laatste jaren zijn er voornamelijk gezinswoningen gebouwd in Oisterwijk en ook in Nederland, waardoor er een scheve verhouding in woningaanbod is ontstaan.

Conclusie :

Het bouwen van woningen dient prioriteit te krijgen in dit plan omdat er een enorme schaarste aan woningen is ontstaan, vooral voor senioren en starters.

De Leye is ideaal voor de bouw van seniorenwoningen, zoals uit de enquête naar voren is gekomen, in de nabijheid van winkels en  beschikbare zorg in de directe omgeving.

Starterswoningen zouden b.v. op KVL Oost gerealiseerd kunnen worden.

De woningen die we voorstellen op de Leye voldoen allen aan Woonkeur Plus  rollator geschikt. Deze zijn ook prima geschikt voor kleine gezinnen.

We stellen de volgende verdeling voor.

 • 24 grondgebonden woningen in koop en huur sector

– Waarvan 13 rijwoningen in een hofje structuur. Aangezien dat sociale woningbouw kan zijn is ons voorstel om daar €200/m2 voor te berekenen.

Dat is 1/3 van de normale grond prijs. Te verhuren door  Leystromen met de uitdrukkelijke wens aan senioren in Oisterwijk toe te kennen.

 Daarvoor zijn 13 x 160 m2 =2080 m2 nodig  en 17 parkeerplaatsen.

 -Daarnaast 11 geschakelde grondgebonden woningen in dure koop sector. Daarvoor zijn 11x 240 m2 = 2640 m2 nodig en 4 parkeerplaatsen voor bezoekers. De bewoners parkeren op de eigen grond.

We stellen voor deze woningen aan de Baerdijk te bouwen. De woningen zijn 1.5 hoog waardoor boven logeerkamer(s) en opslagruimte gemaakt kan worden..

De grondgebonden woningen hebben een totaal aan 4720 m2. Aangenomen kan worden dat de helft als tuin wordt gebruikt. Dat betekent dat ca 2400 m2 bebouwd wordt en 2320 m2 als groenvoorziening (beleving) kan worden gezien. Bij appartementen heb je ook groen nodig rond de appartementen.

 • 48 Appartementen in koopsector bij  4 hoog.

– 14  middel dure appartementen  van €250.000.  

– 20  middel dure  appartementen van €300.000.

–  14 in dure appartementen van €400.000..

Daarvoor zijn 2 blokken van  800 m2 = 1600 m2

De appartementen krijgen allen een parkeerkelder.

(In de nabije omgeving zijn verschillende appartementen die 4 hoog zijn.)

 •  48 appartementen voor de sociale sector te bouwen door Leystromen. Deze appartementen worden ook 4 hoog gebouwd. Deze  appartementen en het appartementengebouw van Thebe  worden voorzien van een parkeerkelder. Deze gezamenlijke parkeerkelder wordt betaald uit de algemene middelen. Daarvoor is een woonblok van 1200 m2  nodig. De PG plaatsen worden op grond van Thebe gerealiseerd.

De appartementen worden gebouwd zoveel mogelijk tegen de Vloet zodat er weinig bezwaren vanuit de omgeving worden verwacht.

Samenvattend

Van de totaal beschikbare ruimte van 15200 m2 van de Leye wordt 2400 + 1600+1200= 5200 m2 bebouwd en met nog 10000 m2 voldoende ruimte voor het zo gewenst woonzorglandschap en fiets en wandelpanden in dit concept. Dit komt mede doordat we voor alle appartementen uitgaan van parkeerkelders waardoor geen groot parkeerterrein nodig is.

We stellen voor 93 appartementen en 24 grondgebonden woningen. Totaal dus 117

woningen.

Daarvan stellen we 58 woningen in de sociale  huur voor. 50%

We stellen 34 woningen in de middel dure koop voor  29%

We stellen 25 woningen in de dure sector voor   21%

De opbrengst voor de gemeente hebben we begroot op €3.46KK

Zie bijlage 1

Tot slot: De meeste senioren willen in Oisterwijk blijven wonen. Hoe kunnen we in het project van de Leye daar aan tegemoet komen.

                        Namens het SVO bestuur.

                        Eugene Bex, Harrie van Wezel, Jan van Son en Walleke ten Noever Bakker.

Wat vinden de senioren in de gemeente Oisterwijk belangrijk op basis van de woonwensen enquete?

Deze woonwensenenquête is een gezamenlijk initiatief van alle seniorenverenigingen en de gemeente Oisterwijk en Companen en vertegenwoordigt 1100 senioren.

1. Verhuizen of huidige woning aanpassen? 

Ongeveer 30% van de senioren geeft aan, dat in de toekomst hun woning moeten worden aangepast. Daarnaast geeft 16 % aan, dat ze willen verhuizen omdat de aanpassingen moeilijk of niet te realiseren zijn. Ook geeft 48% van de senioren aan, dat ze niet willen verhuizen tenzij de gezondheid dit niet meer toelaat. 

Van de senioren wil 6% direct verhuizen.

Daarnaast wil 12 %  binnen 3-5 jaar verhuizen, en  9 %  wil binnen 5-10 jaar verhuizen. Dit betekent dat minimaal 27% van alle senioren willen verhuizen voor een veilige oude dag.

2. Naar een andere woonplaats?  

Nee, daar is iedereen erg duidelijk over. Daarbij is ook opmerkelijk dat 11% van de senioren nu wonend in Haaren of Moergestel, naar de woonkern Oisterwijk wil verhuizen. Minder dan 1% wil verhuizen naar buiten de gemeente Oisterwijk.  

3. Wonen in de eigen woonkern, maar wel vlak bij… 

Winkels, beschikbare zorg in de directe omgeving en met voldoende groen in de buurt en een plek waar men andere mensen kan ontmoeten, worden als belangrijkste argumenten genoemd.

4. Verpleegzorg? 

Als er verpleegzorg nodig is, verhuist 70% het liefst naar een aanleunwoning bij een verpleegzorginstelling. Men heeft zowel de voorkeur  voor een grondgebonden woning als een appartement. Het is opmerkelijk dat 14% van de senioren dan naar een serviceappartement zoals Burgtweide willen verhuizen. 

5. Wat voor soort huis? 

Momenteel woont 12% van de senioren in de gemeente Oisterwijk in een appartement, 21% in een hoek-of rijwoning, 29 % in een “twee onder een kap” en 38% in een vrijstaand huis. Dit betekent dat nu in de gemeente Oisterwijk 88% van de senioren in een grondgebonden woning woont.

De voorkeuren voor een nieuwe woning van de senioren zijn duidelijk anders, 

53% wil een grondgebonden woning, dat kan in een gewone structuur en ook in een hofje-structuur. Zowel met meerdere generaties bij elkaar als met alleen senioren bij elkaar. 

Een appartement wil 47%  van de senioren, Alle  appartementen met woonkeur plus en rollator geschikt, hebben duidelijk de voorkeur, eventueel in een seniorencomplex, zorg-serviceappartement of woonzorgcomplex . 

Daarvan wil 54% kopen en 46% huren.  

Kangoeroewoningen en mantelzorgwoningen (in de tuin van de mantelzorger) zijn duidelijk minder populair. 

6. Hoe  duur willen senioren kopen of huren? 

            Van de senioren die willen kopen, wil 57% een grondgebonden woning en 43% een            appartement.

Van de senioren die een grondgebonden woningen willen kopen, geeft 45% aan een middel dure (€300.000) en 45% een duurdere woning te willen kopen.

Van de senioren die een appartement willen kopen, geeft 65% aan een middel dure appartement te willen kopen (€250.000 tot €300.000); 27% wil een duurder appartement.

Van de senioren die willen huren, wil 49% een grondgebonden woning en 51% een appartement.

Van de senioren die een grondgebonden woning willen huren, wil 38% dat doen voor €752 per maand, 41% wil €900 per maand betalen en 22% wil meer betalen.

Van de senioren die een voorkeur hebben voor een appartement, wil daar 34%  voor €752 per maand voor betalen (sociaal), 41% wil €900 huur per maand en  26% wil meer betalen.

Voorstel plan de Leye.

Dit project kan een eerste stap zijn om tegemoet te komen aan  de wensen uit de seniorenenquête.

 • De raad heeft aangegeven, dat 50% van de woningen sociale woningen moeten zijn en gezien de schaarste aan woningen het maximaal mogelijke.
 • Het CBS geeft  aan dat het aantal senioren de komende 10 jaar met 25% zal stijgen, als gevolg van de dubbele vergrijzing. Het wordt een behoorlijke opgave voor de politiek  om de komende 10 jaar minimaal 140 senior woningen per jaar te realiseren om aan deze vraag te voldoen. Die moeten gerealiseerd worden via nieuw te bouwen of te verbouwen seniorenwoningen. (zie bijlage 1)
 • De laatste jaren zijn er voornamelijk gezinswoningen gebouwd in Oisterwijk en ook in Nederland, waardoor er een scheve verhouding in woningaanbod is ontstaan.

Conclusie :

Het bouwen van woningen dient prioriteit te krijgen in dit plan omdat er een enorme schaarste aan woningen is ontstaan, vooral voor senioren en starters.

De Leye is ideaal voor de bouw van seniorenwoningen, zoals uit de enquête naar voren is gekomen, in de nabijheid van winkels en  beschikbare zorg in de directe omgeving.

Starterswoningen zouden b.v. op KVL Oost gerealiseerd kunnen worden.

De woningen die we voorstellen op de Leye voldoen allen aan Woonkeur Plus  rollator geschikt. Deze zijn ook prima geschikt voor kleine gezinnen.

We stellen de volgende verdeling voor.

 • 24 grondgebonden woningen in koop en huur sector

– Waarvan 13 rijwoningen in een hofje structuur. Aangezien dat sociale woningbouw kan zijn is ons voorstel om daar €200/m2 voor te berekenen.

Dat is 1/3 van de normale grond prijs. Te verhuren door  Leystromen met de uitdrukkelijke wens aan senioren in Oisterwijk toe te kennen.

 Daarvoor zijn 13 x 160 m2 =2080 m2 nodig  en 17 parkeerplaatsen.

 -Daarnaast 11 geschakelde grondgebonden woningen in dure koop sector. Daarvoor zijn 11x 240 m2 = 2640 m2 nodig en 4 parkeerplaatsen voor bezoekers. De bewoners parkeren op de eigen grond.

We stellen voor deze woningen aan de Baerdijk te bouwen. De woningen zijn 1.5 hoog waardoor boven logeerkamer(s) en opslagruimte gemaakt kan worden..

De grondgebonden woningen hebben een totaal aan 4720 m2. Aangenomen kan worden dat de helft als tuin wordt gebruikt. Dat betekent dat ca 2400 m2 bebouwd wordt en 2320 m2 als groenvoorziening (beleving) kan worden gezien. Bij appartementen heb je ook groen nodig rond de appartementen.

 • 48 Appartementen in koopsector bij  4 hoog.

– 14  middel dure appartementen  van €250.000.  

– 20  middel dure  appartementen van €300.000.

–  14 in dure appartementen van €400.000..

Daarvoor zijn 2 blokken van  800 m2 = 1600 m2

De appartementen krijgen allen een parkeerkelder.

(In de nabije omgeving zijn verschillende appartementen die 4 hoog zijn.)

 •  48 appartementen voor de sociale sector te bouwen door Leystromen. Deze appartementen worden ook 4 hoog gebouwd. Deze  appartementen en het appartementengebouw van Thebe  worden voorzien van een parkeerkelder. Deze gezamenlijke parkeerkelder wordt betaald uit de algemene middelen. Daarvoor is een woonblok van 1200 m2  nodig. De PG plaatsen worden op grond van Thebe gerealiseerd.

De appartementen worden gebouwd zoveel mogelijk tegen de Vloet zodat er weinig bezwaren vanuit de omgeving worden verwacht.

Samenvattend

Van de totaal beschikbare ruimte van 15200 m2 van de Leye wordt 2400 + 1600+1200= 5200 m2 bebouwd en met nog 10000 m2 voldoende ruimte voor het zo gewenst woonzorglandschap en fiets en wandelpanden in dit concept. Dit komt mede doordat we voor alle appartementen uitgaan van parkeerkelders waardoor geen groot parkeerterrein nodig is.

We stellen voor 93 appartementen en 24 grondgebonden woningen. Totaal dus 117

woningen.

Daarvan stellen we 58 woningen in de sociale  huur voor. 50%

We stellen 34 woningen in de middel dure koop voor  29%

We stellen 25 woningen in de dure sector voor   21%

De opbrengst voor de gemeente hebben we begroot op €3.46KK

Zie bijlage 1

Tot slot: De meeste senioren willen in Oisterwijk blijven wonen. Hoe kunnen we in het project van de Leye daar aan tegemoet komen.

                        Namens het SVO bestuur.

                        Eugene Bex, Harrie van Wezel, Jan van Son en Walleke ten Noever Bakker.