gemeenteraad Oisterwijk 25-11-2018

Brief aan gemeenteraad en college 25-11-2018

Aan: de leden van de gemeenteraad Oisterwijk i.a.a.: College van B&W Datum:25-11-2018

Onderwerp:Commissie RZ- Woonagenda Geachte raadsleden.

 U heeft ons uitgenodigd om deel te nemen aan de discussie over de Woonagenda. Wij waren ook maandag 19 November uitgenodigd bij de twee presentatie van de uitkomsten van de twee door de gemeentes georganiseerde, regionale woononderzoeken. Wat SVO betreft een prima presentatie waar veel inhoudelijke informatie gegeven werd,die prima te gebruiken is als basis voor het bepalen van de woonagenda. Enkele punten uit die presentatie behoeven naar onze mening enige aanvulling en wel de volgende.

a. In de presentatie wordt benadrukt dat het belangrijk is dat er doorstroming ontstaat en daar kunnen vooral de senioren voor zorgen. Dat kan o.i. echter alleen alser voldoende geschikte senior woningen gebouwd worden in diverse prijsklassen.

  b. In het rapport “Staat van de Woningmarkt” van het ministerie van Binnenlandse zaken staan een paar belangrijke conclusies die meegenomen zouden kunnen worden. De woningvoorraad heeft een tekort op dit moment van 3.2% Dat betekent voor Oisterwijk , als wij ook dat gemiddelde hebben, we een tekort zouden hebben van360 woningen. Het zou goed zijn om die tekorten in de komende jaren weg te werken. In de onderzoeken/uitkomsten wordt hier geen rekening mee gehouden.

 c. Een ander punt betreft de verhuisbereidheid van ouderen. Die golden altijd als honkvast,maar uit recente cijfers blijkt dat ze steeds vaker verkassen. Van alle verhuizende Nederlanders waren er vorig jaar ruim 16% 55 jaar of ouder. In 2007was hun aandeel nog 9,6%, blijkt uit gegevens van het Kadaster. Ouderen willen bijvoorbeeld een nieuwe woning omdat hun gezondheid daar om vraagt (37%) of omdat het huidige type huis niet meer bevalt (21%), zo onderzocht het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) Dit komt ook uit de enquête van SVO (2018) waar een toename van 65% wordt aangegeven als we kijken naar de verhuisgeneigdheid..

 d. In het rapport wordt aangegeven dat er een grotere vraag naar appartementen/gelijkvloerse woningen is bij senioren. Er wordt echter geen uitsplitsing gedaan over hoe deze vraag verdeeld is. In de SVO enquête van 2018 geven de senioren aan dat 49% een grondgebonden woning wil , 47% een appartement en 4%anders. Ook is er bij senioren een duidelijke verschuiving van huren naar kopen. In 2018 wil 49% van de senioren een huis kopen, 28% wil een huis huren en 24% heeft geen voorkeur. Ook bij appartementen wil ca 50% van de senioren een huis kopen en 50% wil huren. Bij grondgebonden woningen ligt het percentage dat wil kopen nog hoger nl ca 65% De verdeling qua gewenste koopprijs van de grondgebonden senior woningen zijn: 14% vraagt een koopprijs van €200k; 32% een prijs van €270k; 37% een prijs van €352k en 12% voor 410k en 4% hoger. De verdeling van de gewenste koopprijs voor senior appartementen zijn: 10% voor€180k; 20% voor €200k; 26% voor €240K; 32% voor 300k en 12% hoger . De verdeling van de gewenste huurprijs voor huurappartementen zijn: 22% sociale huur van €713 ; 27% voor €900; 38% voor €1100/maand; 9% voor €1600/maand en 4%hoger

 e. De prijs van een sociale koopwoning staat al jaren op €185K. Dat bedrag is nooit geïndexeerd. Daarnaast moeten er maatregelen genomen worden om energie neutrale woningen te maken. We stellen voor om de grens te verhogen naar ca €200.000 a€220.000. Daar staat tegenover dat de lasten lager zijn omdat de rente laag is en omdat de energie rekening veel lager zal zijn.

 f. Deze discussie speelt ook bij huurappartementen. In het overleg van Leystromen met SVO over de senior appartementen op het KVL terrein kwam aan de orde dat het voor senioren belangrijk is om twee toiletten in een senior woning te hebben.Dat werd door Leystromen afgewezen om dat dit te duur zou worden.

 g. Wonen met zorg is ook een belangrijk aandachtspunt. Woningen moeten daarom gebouwd worden volgens Woonkeur plus rollator geschikt.

h. Het is belangrijk dat ook particulier initiatief van de burgers wordt gewaardeerd b.v. CPO of andere vormen van samenwerking.

Duurzaamheid.

 a.Er worden op dit moment diverse warmte pompen geplaatst. Er zijn er diversen die een hoog irritant geluid produceren. Wij stellen voor om vast te leggen dat het maximale geluids nivo 35DA mag zijn op 5 meter van de bron. (Dit wordt voorgesteld door Nederlandse Stichting Geluidshinder. Indien een warmte pomp daar niet aan voldoet moet een geluid reductie kast geplaatst worden).

 b. Er is een belangrijke discussie hoe we de energietransitie moeten vorm geven in Nederland. De ene groep van deskundigen zegt dat we iedereen van het gasnet moeten halen en dat de huizen geen gas aansluiting meer mogen krijgen. De andere groep van deskundigen zegt dat we het gasnet juist moeten gebruiken omdat langzaam maar zeker te veranderen in een waterstof net. Dat kan geleidelijk vorm krijgen. Deze laatste groep krijgt de laatste tijd zeer veel aandacht.(Zie artikel in FD en in BD). De verschillen in investeringen voor de mensen is aanzienlijk, waarbij het lijkt dat waterstof de toekomst heeft op langer termijn. Op dit moment zijn er 3 plannen in Nederland om grote waterstoffabrieken te bouwen Zolang het niet duidelijk is welke voorkeur het uiteindelijk gaat worden in het klimaatakkoord stellen we voor om het “gasloos bouwen” alleen vast te leggen voor nieuwbouw wijken. Bestaande woningen in bestaande wijken kunnen voorlopig gebruik maken van het gasnet. Wel moet er energie zuinig gebouwd worden. EPC norm van 0.4 . Daarbij moet ook gekeken worden naar de nieuwe Beng normen die op dit moment in voorbereiding zijn.

 Wij willen voor de overige punten graag verwijzen naar onze brief aan de raad d.d.14 april aan de leden van de gemeenteraad.

 Namens het SVO bestuur.

 Harrie van Wezel voorzitter   Wim Peters Secretaris