Kwartaal overleg Eric Logister 3-10-2022

Verslag van het kwartaaloverleg met Eric Logister en Ingrid Dam op 3 oktober 2022

Namens SVO aanwezig.: Eugène Bex, Harrie van Wezel, Jan van Son en Jan Vermeer.

De agenda die SVO heeft opgesteld is besproken.

 1. We hebben samen eerst teruggekeken naar de seniorenbeurs die op vrijdag 23 September 2022 is gehouden in Tiliander. Onze conclusie was dat deze seniorbeurs waardevol was voor onze senioren. Er waren ca 300 bezoekers gekomen voor deze beurs en de hele dag waren er veel bezoekers. Er waren 20 verschillende stands met zeer verschillende thema’s, waarvan ook de 3 andere seniorenverenigingen in de gemeente Oisterwijk. De voordrachten die werden gehouden werden goed bezocht. Vooral de uitleg van Dion Dankers over de mogelijkheden en ook onmogelijkheden die we hebben over de toewijzing van WMO was een belangrijk thema. De vele vragen daarna toonden aan dat dit thema leeft.

De voordracht van Eric Logister over de woonzorgvisie werd ook zeer goed bezocht en de uitleg was zeker duidelijk voor de toehoorders. De discussie daarna was ook belangrijk. Vooral vragen over Beekdal werden besproken en of daar woningen voor senioren komen. De mogelijkheid van een CPO in Haaren die door Jan Vermeer werd aangeboden was een belangrijke vraag.

LOVO was aanwezig, maar hun verslag was minimaal bij de uitzending later.

De intentie van SVO is die seniorenbeurs iedere 3 jaar te organiseren.

 • Gemeente mag eigen inwoners voortrekken volgens wetsvoorstel Hugo de Jonge per 1-1-2023

Wetswijziging voor koop- en huurwoningen.

Koopwoningen tot NHG grens €355.000 in 2022. 50% voor eigen bewoners.

Huurwoningen mag ook 50% aan eigen bewoners worden toegewezen, maar ook bepaalde beroepen zoals leraren, verpleegkundigen of agenten.

Hoe gaan we dit in Oisterwijk realiseren, werd besproken. Eric Logister gaat dit voorstel zeker bestuderen als het voorstel definitief in de Kamer wordt aangenomen.

Het voorstel kan door de Kamer nog worden aangepast, maar de intentie is duidelijk dat er meer aandacht moet komen voor de eigen bewoners in het volkshuisvesting beleid. En dat het beleid hierop moet worden aangepast.

Reactie van Ingrid Dam

(met daarbij ook aandacht voor evt. negatieve effecten van het voorstel zoals een beperking van de vrije mogelijkheid tot gaan wonen waar je wil en het risico dat als alle (regio)gemeenten dit doen het moeilijker wordt om te verhuizen naar een gemeente waar je graag heen wilt. Van belang is ook wat precies verstaan wordt onder ‘eigen bewoners’; is dat bv ook iemand die geboren is in Oisterwijk, jarenlang elders gewoond heeft, en nu weer terug wil)..

 Reactie van SVO.

Het is juist de bedoeling van de wet dat de eigen bewoners meer mogelijkheden krijgen om hun eigen dorp sterker te maken en dat de lokale bevolking voorrang krijgt voor 50% van de betaalbare woningen koop en huur. Dat betekent dat 50% van dat segment voor iedereen beschikbaar is en ook alle woningen die boven de NHG grens vallen.

Daarom vinden wij dat er nog genoeg mogelijkheden voor bewoners buiten de gemeente Oisterwijk.

Daar is ook wat  SVO jaren voor heeft gepleit en ook uit de afgelopen jaar gehouden woonwensen enquête komt naar voren dat 99% van de senioren  in hun eigen dorp willen blijven wonen. Daar heeft de gemeente op dit moment geen enkel middel om dat te regelen. Het is ook belangrijk dat starters een woning in hun woonplaats kunnen verkrijgen. Het karakter vaan ieder dorp moet worden versterkt zodat belangrijke voorzieningen blijven zoals scholen, verenigingen, winkels, banken etc, Wij ondersteunen  dat voorstel van Hugo de Jonge dan ook van harte en wij hopen dat de gemeente Oisterwijk dat ook doet.

 • Woonzorgvisie.
 • 1 CPO per woonkern Oisterwijk, Moergestel, Haaren en Heukelom. (zie ook punt 1).   We denken voor senioren ook aan een hofjes-structuur bij grondgebonden woningen maar ook aan appartementen.
 • Ingrid Dam maakt hierbij de notitie dat dit het streven is voor de gemeente.
 • Reactie van SVO is dat dit wel het afgesproken doel is om dit te bereiken.

Ingrid Dam maakt daar bij de opmerking dat dit het streven van de gemeente is. In de woonzorgvisie is

Voorstel CPO Haaren is door  Jan Vermeer aangeboden aan  Eric Logister en die zal zorg dragen dat dit bij de projectleider terecht komt en zal zeker mee worden gewogen.

 • In het overleg met Anne Cristien Spekle en Paul Kieboom met SVO waarbij Eugène Bex, Harrie van Wezel en Jan  van Son op 15 oktober 2022 hebben gehouden over het Beekdal project in Oisterwijk heeft SVO een alternatief plan aangeboden voor dat project.  SVO vindt dat het huidige plan onvoldoende rekening houd met de resultaten uit de woonzorgvisie.  Vandaar dit alternatieve plan.

Hierbij is  een voorstel gedaan om 84 woningen te realiseren waarvan:

25 appartement met sociale huur 

34 appartement koop waarvan 22 betaalbare koop <€ 355.000 (NHG grens) /middel dure huur tot €1000 /maand) en 12 duurdere appartementen

25 grondgebonden woningen waarvan 16 betaalbare koopwoningen (NHG grens) in hofjesstructuur en 9 duurdere  woningen

Volgens woonwensen enquête wil 2/3 van de senioren een betaalbare woning voor deze NHG grens  norm en 53% wil een grondgebonden woning

SVO heeft ook hier  twee CPO’s voorgesteld .Een voor de grondgebonden woningen en een voor de appartementen

Totaal dus 84 woningen waarvan 63 betaalbare woningen.

De gemeente geeft dit een winst van €1.265.000.

De wethouder heeft beloofd daar serieus naar te kijken. Ook Eric Logister is gevraagd of dit plan past in de woonzorgvisie?

 • Ook CPO-huur mogelijk bij de Kartonnagefabriek. Volgens Eric Logister komt binnenkort een voorstel van dit project beschikbaar.
 •  Wanneer zijn procedures gereed voor:

pré-mantelzorgwoningen.  De procedure is besproken met SVO. Samen met Jurgen van Gool en Tim Lauwers en wij zijn tot de conclusie gekomen dat de procedure van pré-mantelzorgwoningen van Goirle een prima uitgangspunt is voor  Oisterwijk. Het voorstel van Hilvarenbeek is niet goed volgens SVO (zie e mail van SVO van Walleke Ten Noever Bakker]

Kangoeroe-woningen. Hier is nog geen voorstel uitgewerkt.

Splitsen van woningen.  Er is ook op 3 oktober overleg geweest over dit  onderwerp met  Lars de Jong (Ondersteuner Vreemdelingenzaken en Projectleider Regionale taskforce realisatie flexwonen van de Gemeente Oisterwijk) en SVO, te weten met Eugène Bex, Walleke ten Noever Bakker, Harrie van Wezel en Jan van Son. Onze conclusie van alle deelnemers was dat de procedure die de gemeente Houten gebruikt ook prima in Oisterwijk gebruikt kan worden.

 • Levensloopbestendig bouwen betekent volgens normen van Woonkeur Plus rollator geschikt voor senioren. In het voorstel van de woningen in de Bosstraat (Bienekebolder school )    wordt dat naar de mening van SVO niet gerealiseerd. Volgens Eric Logister zou daar als voorwaarde Woonkeur Basis als uitgangspunt genomen zijn. Inge Dam gaat dit checken.
 • Antwoord Ingrid Dam In de verkoopovereenkomst staat het als volgt: Bij realisatie van de senioren conform het programma geldt dat deze moeten voldoen aan woonkeur basis (nieuwbouw) of woonkeur rollatorgeschikt (bestaande bouw).
 • De parkeernormen voor appartementen van starters en senioren zijn niet reëel. Eén auto per gezin is reëel. We wachten reeds 2 jaar op de verandering zoals o.a. Tilburg dat reeds jaren doet. Volgens wethouder Spekle zou die nu bijna gereed zijn? Wanneer definitief?
 • In het buitengebied zou per 1-1- 2023 ook meer mogelijk zijn om te bouwen. Is dat juist? Wat is mogelijk? CPO  voorstel Heukelom. Dit project is aangekondigd door SVO  maar details ontbreken nog op dit moment. Dit komt volgende keer op de agenda.
 • Kunnen we de doorlooptijd van projecten goedkeuring verkorten? Doorlooptijd te lang. Eric Logister heeft een extra budget gekregen van €1.000.000 voor het aantrekken van extra personeel om de capaciteit op dit gebied te vergroten.

Namens het bestuur van SVO,

Eugene Bex, Harrie van Wezel, Jan van Son