Woonzorgvisie

Harrie van Wezel

De gemeente heeft een nieuwe woonzorgvisie opgesteld. Deze is ook belangrijk voor ons als Senioren omdat daarin een visie voor de lange termijn wordt vastgelegd.

824.106 Gemeente Oisterwijk – Woonzorgvisie Oisterwijk – rapportage.pdf

Dat is een zeer uitgebreid document.

We hebben daarom de discussie stukken die te maken hebben met de woonzorgvisie daarom toegevoegd . Daarin staan de maatregelen die worden genomen en een rapportage van de discussie die we hebben gehouden met de gemeente en een aantal belanghebbenden op 16 juni onder leiding van roosje van Leer van Companen.

Namens SVO namen deel Eugene Bex, Walleke Ten Noever Bakker en Harrie van Wezel.

Reactie van Harrie van Wezel en Antwoord van Ingrid Dam op verslag werksessie woonzorgvisie van 16 Juni 2022.

Goedemiddag Harry,

Dank je wel voor jullie reactie op het verslag van de sessie van 16 juni jl. en de aandachtspunten die jullie meegeven.

Daar waar relevant nemen we ze mee in het uitvoeringsprogramma.

Een korte reactie op een aantal punten:

 • Flexwonen: in Oisterwijk is momenteel een projectleider actief om flexwonen vorm te geven. Momenteel worden er in alle dorpen omgevingsdialogen georganiseerd. Meer hierover is te vinden op: https://www.oisterwijk.nl/nieuws/actueel/artikel/start-omgevingsdialogen-voor-mogelijke-locaties-flexwoningen
  • Aanmelden voor de bijeenkomst van 5 juli (voor Oisterwijk) of 12 juli (Moergestel), is mogelijk via ruimte@oisterwijk.nl
 • Goed om te weten dat de TU/Eindhoven actief is op het terrein van innovatie & wonen
 • De genoemde aandachtspunten rondom de energietransitie zijn bekend en worden o.a. ook meegenomen in de transitievisie warmte
 • Rondom CPO ziet de gemeente hier voor haarzelf een faciliterende rol weggelegd; vooralsnog zal dit zich niet uiten in het beschikbaar stellen van gronden; wel kan zij b. projectontwikkelaars/grondeigenaren stimuleren om hier ruimte voor te maken;
 • In de visie is ervoor gekozen een norm te stellen voor een minimaal aantal vierkante meters woonoppervlak (met evt. mogelijkheden voor uitzonderingen)  om zo in ieder geval een basiskwaliteit van nieuw te bouwen woningen te garanderen. Dit is niet gekoppeld aan bepaalde doelgroepen.
 • Zoals eerder besproken (in diverse overleggen met de wethouder) is de gemeente niet van plan voorrangsregelingen voor ‘eigen’ inwoners te organiseren; dit is ook niet passend bij de ambitie om meer woningen te bouwen, ook voor de regio.

Met vriendelijke groet,

Ingrid Dam

Beleidsmedewerker Wonen

Aanwezig: maandag, dinsdag en donderdag


LinkedIn | Instagram | Facebook | Twitter

Van: langerthuis@svoisterwijk.nl <langerthuis@svoisterwijk.nl>
Verzonden: woensdag 29 juni 2022 12:19
Aan: Dam, Ingrid <Ingrid.Dam@oisterwijk.nl>; Maarten.heisen@amaliazorg.nl; Ingridoosterling@ContourdeTwern.nl; k.poelmans@ggdhvb.nl; s.voss@ggdhvb.nl; Walleke.tennoeverbakker@gmail.com; voorzitter@svoisterwijk.nl; wilma.schutte <Wilma.schutte@thebe.nl>; j.vissers@dagelijks-leven.nl; cdebekker@t-heem.nl; t.klaasse@woonzorg.nl; j.vanbeers@belvertshoeve.nl; j.nouwens@belvertshoeve.nl; Veelen1@home.nl; sschoonus@cello-zorg.nl; cvangeloven@ribwbrabant.nl; kvesch@ribwbrabant.nl; olivier@oliviermoergestel.nl; info@dementiecooperatieoisterwijk.nl; a.kersten@vgz.nl
CC: leer <leer@companen.nl>; Claassen, Marleen <Marleen.Claassen@oisterwijk.nl>; Nijhuis, Jitske <Jitske.Nijhuis@oisterwijk.nl>; Walleke Ten Noever Bakker <secretaris@svoisterwijk.nl>; Eugene Bex <voorzitter@svoisterwijk.nl>; Jan van Son <projecten@svoisterwijk.nl>
Onderwerp: RE: verslag sessie d.d. 16 juni ikv uitvoeringsprogramma woonzorgvisie

Hallo Ingrid.

Bedankt voor de informatie.

Ik zou nog op een paar punten willen reageren en wel de volgende:

-Flexwoningen realiseren als tussentijdse oplossing voor mensen met een urgente woonvraag, waaronder mensen uit bijzondere doelgroepen: minimaal 50 op korte termijn.

                Onze vraag is worden die flexwoningen verdeeld over de 3 dorpen, Oisterwijk, Moergestel en Haaren en welke aantal per dorp?

               Hoe is de verhouding tussen de verschillende groepen die om prioriteit vragen naar een flexwoning. ? Welke prioriteit krijgen verschillende groepen zoals, starters,senioren, vluchtelingen, statushouders?

 • Over innovatie zouden we graag willen toevoegen dat de Technische Universiteit Eindhoven daar ook een belangrijke rol in kan spelen. SVO heeft daar in het recente verleden daar  goede ervaringen mee opgedaan. Ze willen graag informatie maar behoefte aan is zodat ze studenten dit kunnen laten uitwerken.
 • SVO heeft een opmerking gemaakt over gasloos bouwen. Dat betreft echter het gasloos maken van bestaande wijken en niet voor nieuwbouw. Op dit moment is door de energie transitie de electrificatie van  ons energie systeem een enorm probleem. Bedrijven in Brabant en Limburg kunnen geen extra aansluitingen meer krijgen boven 3 x 80Amp. Die aanpassingen van het elektriciteit net kost jaren. Daarom is het nodig om het tempo van het veranderen van gas naar elektriciteit aan te passen op de mogelijkheden van het elektriciteit net.  Voor bestaande wijken kan men wel aanpassingen voor isolatie en het toepassen van warmte pompen realiseren, maar zeker niet bestaande wijken gasloos maken. De oplossing van isolatie en het toepassen van warmtepompen voor bestaande woningen is ook veel goedkoper. Ook hier is overigens een capaciteit probleem in de markt. Er worden inmiddels levertijden van een jaar gevraagd voor het leveren van een warmte pomp.
 • Bij speerpunt 1 wordt uitgegaan van 75% is betaalbaar( sociale huur,mideldure huur, koopwoningen tot NHG grens van €355.000)

a, Streven naar 35% sociale woningbouw ( huur en koop ( binnen onze nieuwbouwopgave.  Daarbij hoort ook naar de mening van SVO betaalbare woningen tot de NHG grens van €355.000 Volgens de woonwensen enquête wil 2/3 van de senioren bij verhuizing een betaalbare woning volgens die nieuwe door Companen voorgestelde norm.

 • Bij punt 7 Streven naar een CPO project per kern.  Wij zouden als SVO er aan toe willen voegen dat ook gemeente grond beschikbaar zou moeten zijn voor een CPO project waardoor de eigen initiatieven van de inwoners meer worden ondersteund. Dat is ook goedkoper voor de gemeente. B.V. Beekdal plan Oisterwijk of CPO project in Haaren en Moergestel.
 • Bij punt 11 monitoren ontwikkeling goedkope scheefheid en druk op sociale huur.  Wij zouden er een voorstander van zijn dat de mensen die volgens de norm scheefwonen extra huur haan betalen zodat er meer sociale huurwoningen beschikbaar komen.
 • Bij speerpunt 3. Punt 5 Nieuwe woningen minimaal 50 m2 woonoppervlak. Dat is juist voor starters.  Hier ligt het accent op betaalbaarheid Voor senioren die met 2 personen samen wonen zou 70 m2 een minimum moeten zijn omdat daar woonkeur plus afmetingen een belangrijke rol spelen en de betaalbaarheid volgens de NHG grens daar de norm is.
 • . 88 % van de senioren woont nu in een grondgebonden woning. 99% van de senioren wil ook in Oisterwijk blijven wonen . Wat kan de gemeente hier aan doen. Dat komt niet terug in de maatregelen die worden voorgesteld .In andere gemeentes wordt daar wel op  ingegaan. In Oisterwijk verschuilt men zich achter regionale afspraken. SVO is het daar uitdrukkelijk niet mee eens..

          Indien er vragen zijn dan horen we dat graag.

        Met vriendelijke groeten,

         Harrie van Wezel

Verslag werksessie uitvoeringsprogramma Woonzorgvisie Oisterwijk

Op donderdag 16 juni is er een werksessie gehouden over het uitvoeringsprogramma van de Woonzorgvisie Oisterwijk. Tijdens deze sessie in het Oude Raadhuis zijn diverse partijen die actief zijn in wonen, welzijn en zorg in gesprek gegaan over de concrete acties en maatregelen om de ambities uit de woonzorgvisie waar te maken. De nadruk lag hierbij op de speerpunten die betrekking hebben op wonen en zorg (vooral speerpunten 4, 5 en 6). In het overleg zijn niet alle activiteiten en maatregelen uit het concept-uitvoeringsprogramma aan de orde gekomen. Daarom vragen we u als deelnemer (of genodigde) om, als u hier nog een reactie op wilt geven, deze aan ons te mailen.

Speerpunt 4: Plek bieden aan bijzondere doelgroepen

Dit speerpunt gaat over de ambitie om ‘bijzondere doelgroepen’ (mensen die uitstromen vanuit Beschermd Wonen of Maatschappelijke Opvang, mensen met een (medische of sociale) urgentie en vergunninghouders), en om mensen met een woonwens die afwijkt van het ‘reguliere’ (arbeidsmigranten en woonwagenbewoners) op een goede manier te huisvesten in de gemeente.

Voorafgaand aan de werksessie hebben de deelnemers de volgende lijst met mogelijke maatregelen ontvangen:

 1. Monitoren behoefte aan woningen voor bijzondere doelgroepen en toewijzing sociale huurwoningen aan deze doelgroepen; zo nodig bijstellen afspraken met corporaties en huurdersorganisaties
 2. Opstellen van een huisvestingsverordening met voorrangsregels voor toewijzing van sociale huurwoningen aan bijzondere doelgroepen
 3. Opstellen Plan van Aanpak om te voorzien in voldoende huisvesting voor aandachtsgroepen
 4. Continueren deelname aan regionaal matchingpunt uitstroom BW/MO; monitoren bijdrage aan ambities
 5. Afspraken met corporaties over beschikbaar stellen voldoende woningen voor uitstromers BW / MO
 6. Onderzoeken of regionaal matchingpunt uitstroom BW/MO kan worden verbreed naar andere aandachtsgroepen (vergunninghouders, spoedzoekers die niet in aanmerking komen voor urgentie)
 7. Monitoren invoering en effect nieuw woonruimteverdeelsysteem woningcorporaties, waarbij persoonlijke omstandigheden zwaarder meetellen bij woningtoewijzing.
 8. Flexwoningen realiseren als tussentijdse oplossing voor mensen met een urgente woonvraag, waaronder mensen uit bijzondere doelgroepen: minimaal 50 op korte termijn
 9. Onderzoeken mogelijkheden realisatie flexwoningen onder huurtoeslaggrens in bestaand vastgoed door marktpartijen
 10. Monitoren project vroegsignalering schuldenproblematiek (ter voorkoming van huisuitzettingen)
 11. Ontwikkelen beleid briefadressen, met ruimte voor maatwerk
 12. Gesprek met corporaties over maatwerkoplossingen voor spoedzoekers wiens inschrijving als woningzoekende per ongeluk niet is verlengd
 13. Alleenstaande vergunninghouders samen huisvesten in gezinswoning
 14. Aanpassen beleid permanente bewoning vakantieparken t.b.v. het oplossen van urgente woonvraagstukken; in beleid opnemen onder welke voorwaarden en voor welke doelgroepen het is toegestaan om te wonen op een vakantiepark, en wat de maximale periode is waarvoor dit is toegestaan.
 15. Onderzoeken of er behoefte is aan woningdelen en op welke manier dit gefaciliteerd kan worden (bijvoorbeeld 1 à 2 pilotprojecten) / Beleidsregel uitwerken
 16. Implementatie maatregelen Beleidskader huisvesting arbeidsmigranten
 17. Beoordelen huisvestingsinitiatieven conform ‘meetlat’ Beleidskader huisvesting arbeidsmigranten
 18. Periodieke controle huisvestingslocaties voor arbeidsmigranten, in samenwerking met het SNF en AKF.
 19. Afspraken maken met nieuw vestigende bedrijven over huisvesting arbeidsmigranten
 20. Invoeren (digitaal) nachtregister om inzichtelijk te krijgen hoeveel personen binnen een huisvesting verblijven
 21. Afspraken maken met uitzendbureaus over de werkwijze van inschrijving en uitschrijving in het BRP van arbeidsmigranten die langer dan vier maanden in Nederland verblijven.
 22. Verbeteren positie arbeidsmigranten:
 23. Informatie verstrekken aan arbeidsmigranten bij inschrijving in BRP (o.a. gezondheidszorg, reguliere activiteiten)
 24. Arbeidsmigranten als doelgroep opnemen in lokaal preventieakkoord t.a.v. alcohol, drugs en mentale gezondheid.
 25. Periodiek contacten onderhouden met netwerk partijen die met vraagstukken over zorg-, leef- en woonsituaties van arbeidsmigranten te maken krijgen (o.a. huisartsen en welzijnsorganisaties).
 26. Evaluatie Beleidskader Huisvesting Arbeidsmigranten
 27. Onderzoek naar de behoefte aan woonwagenstandplaatsen in samenwerking met regiogemeenten
 28. Regionale afstemming over aanpak / beleid woonwagens en standplaatsen
 29. Vastleggen lokaal beleid woonwagenstandplaatsen
 30. Opstellen uniform toewijzingssysteem voor standplaatsen in samenwerking met regiogemeenten
 31. Prestatieafspraken met woningcorporaties over woonwagens en standplaatsen

Vraag aan de deelnemers / genodigden:

 • Zijn er maatregelen / activiteiten die ontbreken in het groene kader, maar voor dit speerpunt wel van belang zijn? Wat zou uw rol daarbij kunnen zijn?

Tijdens de sessie is over dit thema het volgende besproken:

Woonvormen voor kwetsbare groepen, uitstroom:

 • Belvertshoeve heeft ‘tussenvormen’ in eigen beheer, van volledig samen begeleid wonen naar semi-zelfstandig wonen. Als zorgindicatie wordt gestopt is het voor de Belvertshoeve niet meer rendabel om iemand te huisvesten.
 • Belvertshoeve: Knelpunt is uitstroom naar reguliere woonruimte, die is er nu onvoldoende en er is geen zekerheid over wanneer een woning beschikbaar komt; daardoor hebben bewoners te weinig perspectief. Dat werkt demotiverend en het remt hun herstel/ontwikkeling. Behoefte om vooraf te weten hoeveel uitstroomplekken er per jaar beschikbaar zijn. De meeste bewoners zijn in Oisterwijk opgegroeid en willen hier graag blijven, omdat hun netwerk hier is. Het zou goed zijn als Wlz-cliënten ook aangemeld kunnen worden voor het regionaal matchingpunt. Belvertshoeve wil graag betrokken zijn bij evaluatie regionaal matchingpunt.

Spoedzoekers:

 • GGD: er is behoefte aan snel beschikbare woonruimte voor mensen in een nijpende situatie. Bijvoorbeeld mensen waar huiselijk geweld speelt, of bij een vechtscheiding. De eisen voor een urgentieverklaring zijn heel streng. Tijdelijke huisvesting voor een periode van 1-2 jaar kan veel ellende voorkomen en situaties stabiliseren. Dit kan op een vakantiepark of door een cluster van tiny houses neer te zetten. Er moeten wel duidelijke regels gelden, bijvoorbeeld over drank- en drugsgebruik, om problemen te voorkomen. Er is nu wel aanbod voor mensen met ernstige problematiek (Sterk Huis, SMO), maar dat is geconcentreerd in Tilburg en pas beschikbaar als de problemen ernstig zijn, terwijl je dat juist voor wil zijn.
 • GGD: wij zien mensen die tussen wal en schip vallen. Dat geldt ook voor de medewerkers van Farent. Bijvoorbeeld ook kwetsbare jongeren die noodgedwongen thuis blijven wonen bij gebrek aan woonruimte. Dit kan leiden tot ongewenste situaties; er ontstaat wrijving en de problemen kunnen verergeren. Zij hebben perspectief nodig. Het is voor ons nu niet duidelijk hoe we mensen kunnen helpen om aan woonruimte te komen. Idee: sessie organiseren voor ambulante medewerkers in de wijk die dit soort zaken signaleren, om probleem goed te agenderen en samen oplossingen te zoeken.
 • SVO: Zijn VAB-locaties (buitengebied) inzetbaar voor flexwonen?

Vergunninghouders:

 • SVO merkt op dat Vluchtelingenwerk ontbreekt in dit overleg. Om vergunninghouders een plek te geven zijn veel woningen nodig, maar ook goede begeleiding.

Speerpunt 5: Prettig wonen voor mensen met een zorgvraag

Dit speerpunt gaat over de ambitie om mensen met een zorgvraag goed te huisvesten in de gemeente. De vergrijzing zorgt voor een stijging van de vraag naar specifieke woonvormen voor ouderen. Uitbreiding van het aanbod aan geclusterde woonvormen voor senioren kan bijdragen aan het voorkomen van eenzaamheid en het beroep op zwaardere zorg uitstellen. Daarnaast levert het een bijdrage aan de doorstroming op de woningmarkt. De gemeente wil de diversiteit in het huidige woningaanbod voor senioren en andere zorgvragers vergroten. Om uitstroom uit voorzieningen voor beschermd wonen of opvang te bevorderen, maken we afspraken over benodigde woonruimte en de invulling van randvoorwaarden voor een ‘zachte landing’ in de buurt (activiteiten verplaatst naar speerpunt 4). Voor alle zorgdoelgroepen geldt dat de sleutel tot langer en weer thuis wonen zit in de verbinding die we opbouwen tussen buren onderling en de buurt. Daarom streeft de gemeente naar een sterkere ‘samenredzaamheid’ van inwoners en ondersteunen we mensen die mantelzorg willen bieden.

Voorafgaand aan de werksessie hebben de deelnemers de volgende lijst met mogelijke maatregelen ontvangen:

 1. Ruimte in bouwprogramma voor 350 wooneenheden geclusterd wonen voor ouderen (levensloopgeschikte woningen + ontmoetingsruimte)
 2. Overleg met woningcorporaties en vastgoedeigenaren: waar liggen kansen om geclusterd wonen voor ouderen in bestaande bouw te realiseren (bijv. door toevoegen ontmoetingsruimte en aanpassing woningen)
 3. Ontwikkelaars uitnodigen plannen te ontwikkelen voor gemeentelijke locaties die ‘geschikt’ zijn voor geclusterd wonen voor ouderen o.b.v. wijkanalyse
 4. Ontwikkelen Beekdal Park tot inclusief en toekomstbestendig woonleeflandschap voor ‘zorgvragers’ en ‘zorgdragers’
 5. Afwegingskader woningbouwinitiatieven uitbreiden met specifieke aandachtspunten gericht op wonen met zorg. Nieuwe geclusterde woonvormen moeten diversiteit toevoegen aan het bestaande aanbod. Nieuwbouwinitiatieven die ‘omzien naar elkaar’ en samenredzaamheid versterken krijgen voorrang.
 6. Ruimte bieden aan CPO-initiatieven voor geclusterd wonen, mits initiatief past bij ambities woonzorgvisie (sociale component) en men zelf over een passende bouwlocatie beschikt. (Spelregels / handreiking; ‘initiatievenloket’)
 7. Mogelijkheden verruimen voor preventieve, tijdelijke mantelzorgwoning op het eigen erf (beleidsregel uitwerken)
 8. Onderzoeken mogelijkheden voor financiering aanbod tijdelijk verblijf/ respijtzorg om mantelzorgers te ontlasten; opstellen Plan van Aanpak
 9. Afspraken maken met corporaties en zorgverleners over continuïteit van zorg na uitstroom uit BW/MO
 10. Onderzoeken kwalitatieve behoefte aandachtsgroepen (volwassenen en jeugd 18+): behoefte aan ‘tussenvormen’ tussen beschermd wonen en zelfstandig wonen in?
 11. Beter benutten bestaande netwerken rondom zorg en welzijn om de in de woonzorgvisie genoemde doelstellingen te realiseren
 12. Afspraken over wonen en zorg opnemen in prestatieafspraken met corporaties en huurdersorganisaties

 

Vraag aan de deelnemers / genodigden:

 • Zijn er maatregelen / activiteiten die ontbreken in het groene kader, maar voor dit speerpunt wel van belang zijn? Wat zou uw rol daarbij kunnen zijn?

Tijdens de sessie is over dit thema het volgende besproken:

Woonvormen:

 • SVO: prioriteit ligt bij uitbreiden woningvoorraad voor senioren. Dat kan snel als gemeente preventieve mantelzorgwoningen, kangoeroewoningen en woning delen toe staat; de bestaande woningvoorraad in de gemeente bestaat voor een groot deel uit relatief grote woningen die hier geschikt voor zijn. In andere gemeenten zijn goede voorbeelden van hoe je dit kunt regelen. (aanvulling vanuit ContourdeTwern: nu is procedure te ingewikkeld, er is bijvoorbeeld een verklaring van de huisarts nodig voor een mantelzorgunit).
 • Woonzorg NL wil graag nieuw aanbod in de gemeente realiseren voor senioren. Als het gaat om woonvormen waar ook zorg wordt geboden, dan is samenwerking met een zorgpartij nodig. Woonzorg wil ook geclusterde woonvormen voor een mix van senioren en andere doelgroepen. Er zijn mooie concepten ontwikkeld, zoals G’oud geregeld (zie  voor meer informatie https://www.woonzorg.nl/uploads/Download/bestand/b7/b7532b333f147be1c93ea4b0c350cebc.pdf); geclusterd wonen met een recreatieruimte, waar ook intensieve zorg geboden kan worden. Het is eigenlijk een mix van intramuraal en geclusterd; er kunnen ook mensen wonen zonder zorgindicatie. Knelpunt is de financiering: bij voorkeur worden in het hele gebouw voorzieningen aangelegd die de woningen geschikt maken voor intensieve zorg (incl. maatregelen tegen legionella, brandmelders etc), waarmee wordt voldaan aan de eisen voor intramurale zorg. De kosten daarvan zijn hoger dan wat je uit huuropbrengsten kunt terugverdienen, als je een betaalbaar woonproduct wilt bieden. Het kabinet moet hier een uitspraak over doen, de financiering loopt vast op Rijksbeleid. Clusteren van ouderen is nodig in het kader van personeelstekorten.
 • Woonzorg Nederland wil ook graag meedenken over uitbreiden aanbod eerstelijnsverblijf.
 • Woonproducten moeten aansluiten op de veranderende woonwensen van ouderen: ouderen van nu willen niet op een woongroep met alleen een slaapkamer wonen. Amaliazorg wil graag met gemeente kijken naar nieuwe woonvormen waarin wonen en zorg gescheiden worden aangeboden. Zorgkantoor wil niet meer uitbreiden in intramurale capaciteit, maar wel in dergelijke woonvormen.
 • Bommelhof in Moergestel is een mooi voorbeeld, ook omdat echtparen hier samen kunnen wonen.
 • SVO: wil graag een rol spelen in bewustwording ouderen over levensloopgeschiktheid woningen en mogelijkheden voor doorstroming. 23 september is er SVO seniorenmarkt bij Tiliander ouderen voor te lichten wat er moet gebeuren om zo lang mogelijk thuis te blijven wonen. Is een jubileumactiviteit, maar kan mogelijk in de komende jaren vaker worden georganiseerd.
 • SVO: nieuwbouw voor senioren zou exclusief voor Oisterwijkers moeten zijn. (reactie: dat is niet in lijn met de uitgangspunten van de woonzorgvisie). CPO stimuleren, want dat is de enige manier om te kunnen selecteren wie er komt wonen, en dus om te zorgen dat Oisterwijkers in Oisterwijk kunnen blijven wonen.

Woningaanpassingen:

 • SVO: In de woonzorgvisie staat dat mensen in principe zelf verantwoordelijk zijn voor de kosten van woningaanpassingen. Daar is SVO het principieel mee oneens, omdat er in het verleden vanuit de gemeente weinig aandacht is geweest voor levensloopgeschikt bouwen. Dit heeft SVO ook met de wethouder besproken. (reactie: dit is geen nieuw beleid, maar al vastgelegd in het Strijdplan Sociaal Domein. Het is overigens nog steeds mogelijk om een aanvraag bij de gemeente te doen voor een woningaanpassing).

Technologie/innovatie:

 • Amaliazorg: vooral zorg over de toename aan dementerende ouderen. Het is niet mogelijk om de capaciteit aan intramurale bedden te verdubbelen. Daar is geen personeel voor. Je moet dus kijken naar slimmer en anders werken. Technologie kan daarin helpen, maar dit is een moeilijke en dure investering. Inzet op technologie vraagt om een flinke investering en daarom om samenwerking tussen zorginstellingen, zorgkantoor en Wmo gemeente, ontschotting van budgetten om te kunnen investeren.
 • Innovatie woonvormen en technologie: de ontwikkeling van Beekdal Park zal leerpunten opleveren die ook voor andere partijen in de gemeente nuttig zijn, bijvoorbeeld t.a.v. ontschotten van budgetten.

Samenwerking:

 • Samenwerking tussen partijen: er zijn veel initiatieven in de gemeente, maar partijen weten onvoldoende van elkaar wat er gebeurt. Daardoor komen initiatieven soms niet van de grond omdat er te weinig deelnemers zijn, of te weinig begeleiding beschikbaar. Samenwerking kan hier helpen. Partijen moeten meer met elkaar afstemmen en kennis uitwisselen. Verschillende aanbieders leveren nu dagbesteding, waardoor de groepen niet altijd vol zitten.
 • Er is al goede samenwerking tussen aanbieders ouderenzorg op uitvoerend niveau (afstemming over wachtlijsten bijv; netwerk zorg&welzijn, dementie). Gewenst: ook samenwerking/uitwisseling op managementniveau. Er is geen noodzaak tot concurrentie in Oisterwijk; partijen kunnen en willen met elkaar het gesprek voeren over wie ‘waarvan wil zijn’ en waar men wil bouwen. Het is belangrijk dat de gemeente hierbij aansluit. Als je wil gaan toetsen of nieuwe initiatieven bijdragen aan de visie, zul je ook aan tafel moeten met elkaar. Goed om ook de corporaties aan te laten sluiten bij dit overleg. Zij hebben ook een belangrijke rol.
 • Rol van de gemeente: initiator, facilitator periodiek overleg samenwerkingstafel wwz. Hoe vaak partijen bijeen moeten komen, is ook afhankelijk van wat de agenda wordt. Agenda van die samenwerkingstafel gaandeweg met elkaar bepalen. Innovatie/zorgtechnologie kan een thema zijn, maar zorgorganisaties hebben hier vaak  zelf ook expertisegroepen voor (landelijk/regionaal). Andere mogelijke thema’s: invulling activiteitenaanbod/welzijn, uitbreidingsplannen, positieve gezondheid, welzijn op recept  etc.
 • Ook leren van voorbeelden elders in het land, bijvoorbeeld Tantelouise in West-Brabant.

Speerpunt 6: Gemixte, groene wijken voor een inclusieve samenleving

Dit speerpunt gaat over de ambitie om te komen tot een inclusieve samenleving waarin iedereen kan meedoen en ertoe doet. Samen met maatschappelijke organisaties werken we aan het versterken van de ‘samenredzaamheid’ van onze inwoners, aansluitend bij de positieve gezondheidsbenadering. Groene wijken nodigen uit tot bewegen en ontmoeten, en dragen daarmee bij aan het welzijn en gezondheid van onze inwoners. Het versterken van de groene signatuur is daarnaast essentieel in het kader van klimaatadaptatie en het vergroten van de biodiversiteit.

Voorafgaand aan de werksessie hebben de deelnemers de volgende aanzet van mogelijke maatregelen ontvangen:

 1. ‘Toegankelijkheid’ en een ‘gezonde leefomgeving die uitnodigt tot bewegen en het ontmoeten van andere buurtbewoners’ als aandachtsgebieden toevoegen in de Visie openbare ruimte
 2. Bij (her)inrichting openbare ruimte of aanleg speeltuinen advies vragen aan werkgroep toegankelijkheid en werkgroep dementievriendelijk Haren
 3. Bij woningbouwontwikkelingen streven we naar zoveel mogelijk menging en variatie in prijsklassen
 4. Met betrokken organisaties een profiel per kern en wijk maken (integrale analyse) om prioriteiten te kunnen stellen in de gemeentelijke inzet – aanvullend op wijkprofielen Contour De Twern
 5. Subsidiebeleid aanpassen om activiteiten gericht op het bevorderen van samenredzaamheid te bevorderen (link Visie Samenredzaam Oisterwijk)
 6. Beleid ontwikkelen op inwonerparticipatie i.k.v. gemeentelijke Visie op Dienstverlening; wijkgericht werken en de inzet van gebiedsmanagers kunnen hier onderdeel van zijn.
 7. Inwoners tijdig betrekken bij gemeentelijke, ruimtelijke plannen i.k.v. de omgevingsdialoog
 8. Inzet gemeentelijke subsidie-adviseur voor initiatieven gericht op groene wijken die uitnodigen tot bewegen en ontmoeten, inclusie en samenredzaamheid
 9. Inrichten initiatievenloket voor inwonersinitiatieven die bijdragen aan groene wijken die uitnodigen tot bewegen en ontmoeten, inclusie en samenredzaamheid
 10. Uitwerken en invoeren regeling voor aanleg geveltuintjes en buurtmoestuinen (t.b.v. biodiversiteit/klimaatadaptatie en ontmoeting)
 11. Afwegingskader woningbouwinitiatieven uitbreiden: aandachtspunten klimaatadaptatie en natuurinclusief
 12. Bewustwordingscampagne ontstening particuliere tuinen en schoolpleinen
 13. Afspraken maken met corporaties over ontstenen tuinen bij corporatiewoningen
 14. Afspraken met samenwerkingspartners over ieders rol en bijdrage aan het versterken van sociale cohesie en het verminderen van eenzaamheid
 15. Gesprek met zorgaanbieders over hoe zorgvoorzieningen meer dan nu functie kunnen vervullen voor omliggende wijk
 16. Stimuleren realisatie ontmoetingsruimtes in/bij geclusterde woonvormen en stimuleren dat deze een functie vervullen voor de wijk

 

Vraag aan de deelnemers / genodigden:

 • Zijn er maatregelen / activiteiten die ontbreken in het groene kader, maar voor dit speerpunt wel van belang zijn? Wat zou uw rol daarbij kunnen zijn?

Tijdens de sessie is over dit thema het volgende besproken:

Verbindingen tussen zorgorganisaties en samenleving:

 • Belvertshoeve: sommige van onze jongeren die werken mee bij andere organisaties, gaan bijvoorbeeld wandelen met ouderen, koffie inschenken, tuintjes van ouderen onderhouden etc. Er is o.a. samenwerking met De Vloet en ContourdeTwern. Belvertshoeve wil graag samenwerken met andere partijen, ook nog meer dan nu de verbinding te leggen tussen jong en oud.
 • Er is ook een samenwerking tussen ContourdeTwern en het ROC.

Voorkomen / bestrijden eenzaamheid, bevorderen omzien naar elkaar:

 • GGD: het begint ermee dat mensen elkaar kennen. Er zijn veel ouderen die thuis wonen, die staan te springen om iets samen met een ander te doen. De eenzaamheid is toegenomen door corona.
 • Wilma Schutte: Een wijkregisseur/coach of wijkverpleegkundige zou een rol kunnen spelen in het verbinden van mensen.
 • ContourdeTwern heeft al buurtondersteuners (net begonnen, in bepaalde buurten); zij zetten ook activiteiten op in wijkcentra. Als ze meer tijd zouden hebben en/of als er meer buurtondersteuners zouden zijn, zouden ze meer kunnen doen. Oproep om dit uit te breiden.
 • In Haaren is een actieve club vrijwilligers die fungeren als buurtverbinders (www.haareneen.nl) ondersteund door iemand vanuit de gemeente. In Moergestel heb je Buurtgenoten.
 • Goed voorbeeld: wijkaanpak De Ruwaard in Oss.

Activiteitenaanbod:

 • Contour de Twern: Er is heel veel aanbod in Oisterwijk, maar mensen weten het niet te vinden. Er is een inlooppunt in Oisterwijk en er zijn veel wijkcentra.
 • Communicatie nu: De medewerkers van ContourdeTwern fungeren soms zelf als wegwijzer. Op de website van Loket Wegwijs is ook te zien wat er aan aanbod is. https://wegwijsinoisterwijk.nl/.
 • Mensen ervaren soms een drempel om te komen; het is dus niet voldoende om alleen te publiceren wat het aanbod is, maar mensen moeten ook actief worden uitgenodigd, bijvoorbeeld door buurtondersteuner.
 • Wens: meer communicatie over aanbod. Suggestie: (meer dan nu) gebruik maken van h-a-h-blad De Nieuwsklok om aan te geven wat er allemaal te doen is (advertentie / gemeentepagina / redactionele aandacht). Ook website gemeente voor gebruiken.

Matching vraag/aanbod vrijwilligerswerk en mantelzorg:

 • Het is belangrijk dat mensen weten waar ze zich kunnen melden als ze iets voor een ander willen doen en ook als ze zelf hulp nodig hebben. De app Nextdoor speelt hier ook al een rol in. Wellicht is het voor ouderen soms nog wat lastig om gebruik te maken van een digitale tool, maar steeds meer ouderen doen dit wel. Maar: iemand die geïsoleerd thuis zit, gaat niet zoeken op een website naar mantelzorg. Dus de mensen die het het hardste nodig hebben, bereik je hiermee nog niet.

Preventie/vroegsignalering:

 • Wilma Schutte: De vroegere wijkverpleegkundige wist van de hele buurt wie wat nodig had en waarbij kon helpen. Achter de deuren komen en signaleren dat er iets is, kan heel veel kosten besparen.
 • Wijk-GGD’ers komen achter de voordeur, maar pas als er een melding van bijvoorbeeld overlast is. Zij merken dat mensen vaak blij zijn dat er iemand komt en naar hen luistert.

Mantelzorgondersteuning / respijtzorg:

 • Er is behoefte aan plekken om te verblijven na een ziekenhuisopname (ELV/ zorghotel). Er komt nu een locatie voor respijtzorg in de Kerkstraat. Het is niet duidelijk voor welke doelgroep(en) dit precies bedoeld is. Aandachtspunt is de financiering (ontschotten van budgetten).

Rol zorgorganisaties voor omliggende wijk:

 • Belvertshoeve heeft aantal keer geprobeerd om ouderen naar hun brasserie toe te halen, maar hier is weinig belangstelling voor. Heeft ook te maken met vervoer; het werkt alleen als mantelzorgers mensen kunnen brengen.
 • De uitdaging is om, als je mensen van buiten toe gaat laten, de mensen die in woonzorgcentrum wonen voldoende privacy en rust te bieden. Het is hún huis. Bij de ontwikkeling van Beekdal Park moet daar ook rekening mee gehouden worden. Het is de bedoeling om hier een laagdrempelige inloop te hebben voor de buurt, maar er moet ook een veilige ruimte blijven voor de bewoners.
 • Aandachtspunt vanuit ContourdeTwern: vlak bij Beekdal Park is ook al een inlooppunt van ContourdeTwern, waar ook gegeten kan worden. Dubbeling voorkomen, graag krachten bundelen.
 • Vanuit Wlz-financiering kun je niet zomaar iets voor de wijk gaan aanbieden; het zijn geoormerkte middelen. Er zijn wel subsidiemogelijkheden om een ontmoetingsruimte te creëren. Voor koffie en thee moet dan wel een bijdrage gevraagd worden aan bezoekers, terwijl het voor bewoners van intramurale zorg onderdeel is van de zorg.
 • Aanbieden dagbesteding kan een idee zijn, maar personeel van woonzorgcentrum heeft hier geen tijd voor. Vraagt om samenwerking met bijvoorbeeld ContourdeTwern en vrijwilligers.
 • Bij Amaliazorg is het mogelijk om als buurtgenoot een maaltijd mee te eten. Dit was gestopt vanwege corona, maar wordt weer opgestart
 • Goed voorbeeld: in Barendrecht zorgen gemeente, corporatie en zorgpartijen samen voor sociale ‘hubs’ in de wijk

Dementievriendelijke gemeente:

 • In de Wlz-zorg moet je werken aan een open deuren beleid, ook voor mensen met dementie. Dat brengt uitdagingen met zich mee, en het vraagt iets van de samenleving als geheel: hoe reageer je als iemand met dementie de weg kwijt is? De dementiecoöperatie is hier mee bezig. Er worden ook trainingen en scholing gegeven, bijv. aan ondernemers. De dementiecoöperatie kan wel wat versterking gebruiken en wil graag wat meer gevoed worden met ideeën en behoeften. Meer ruchtbaarheid aan geven. De gemeente zit ook aan tafel bij de dementiecoöperatie, dat is goed. Het gaat ook over een dementievriendelijke omgeving: herkenbaarheid, toegankelijke wandelpaden etc.

Overige zaken

 • ContourdeTwern: voor langer thuis wonen is het voorzieningenaanbod heel belangrijk. Voor ouderen gaat het met name om de 3 A’s: arts, apotheek en Albert Heijn/Aldi. Die moeten bij voorkeur dichtbij zijn, al kunnen boodschappen en medicijnen ook thuisbezorgd worden. In Waterhoef is de supermarkt vertrokken. Dat de huisartsen in Oisterwijk bij elkaar zitten op één locatie is ook een probleem.
 • Als er een nieuw woonzorginitatief in de buurt komt, of er komt een nieuwe doelgroep wonen, dan is het belangrijk om hier open over te communiceren met buurtbewoners. Contour de Twern arrangeert graag het gesprek met de buurtbewoners.
 • (Per mail ingebracht:) Voor Stichting GOED wonen Oisterwijk, mensen met een (verstandelijke) beperking, is in de woonzorgvisie beschreven dat inclusiviteit een belangrijk doel is. Wat betreft de huisvesting zou na de beschermde 24 uurs zorg die de stichting biedt een beperkte uitstroom naar zelfstandig wonen wenselijk zijn. Een mooie vorm die daar bij past is het “hofjes” wonen. De bijdrage die GOED wonen graag wil en kan leveren is de expertise van kleinschalige projecten met ondersteuning van een groot netwerk. GOED wonen is een ouderinitiatief waarbij ouders bewust hebben gekozen om mee te praten en te ondersteunen bij de zorg van hun kind. Deze ouders wonen veelal in Oisterwijk en brengen daarbij hun netwerk mee.
 • SVO: in het kader van betaalbaarheid is het niet verstandig om alle nieuwbouwwoningen gasloos te bouwen; een hybride warmtepomp is minder kostbaar.

Deelnemers:

NaamOrganisatieMailadres
Maarten HeisenAmaliazorgMaarten.heisen@amaliazorg.nl
Ingrid OosterlingContourdeTwernIngridoosterling@ContourdeTwern.nl
Karlijn PoelmansGGDk.poelmans@ggdhvb.nl
Sarah VosGGDs.voss@ggdhvb.nl
Walleke ten Noever BakkerSVOWalleke.tennoeverbakker@gmail.com
Harrie van WezelSVOlangerthuis@svoisterwijk.nl
Eugène BexSVOvoorzitter@svoisterwijk.nl
Wilma SchutteThebe De VloetWilma.schutte@thebe.nl
Janine Vissers-BeerensDagelijks Leven Poitershuisj.vissers@dagelijks-leven.nl
Christel de Bekker‘t Heemcdebekker@t-heem.nl
Tanja KlaasseWoonzorg Nederlandt.klaasse@woonzorg.nl
Janneke van BeersDe Belvertshoevej.vanbeers@belvertshoeve.nl
Jos NouwensDe Belvertshoevej.nouwens@belvertshoeve.nl
Marleen ClaassenGemeente OisterwijkMarleen.claassen@oisterwijk.nl
Ingrid DamGemeente OisterwijkIngrid.Dam@oisterwijk.nl
Jitske NijhuisGemeente OisterwijkJitske.nijhuis@oisterwijk.nl
Roosje van LeerCompanenleer@companen.nl

Afwezig met bericht:

NaamOrganisatieMailadres
Wim VeelenGOED Wonen OisterwijkVeelen1@home.nl