Brief aan gemeente 11-6-2019 betreft toewijzing 21 appartementen op KVL terrein

Aan: de gemeente Oisterwijk,                          Oisterwijk 11-06-2019

       afdeling Ruimte binnen,

        t.a.v. mevrouw Kort

        i.a.a. mevrouw Claassen

        i.a.a. wethouder P. Smit

        i.a.a. de fractievoorzitters van de politieke partijen in de Raad

Onderwerp: Brief toewijzing appartementen KVL-terrein

Geachte Mevrouw Kort,

U stuurde ons een afschrift van uw brief van 8 mei 2019 aan de WMO Raad over het beleid van de gemeente betreffende de toewijzing van appartementen op het KVL-terrein.

Daarop willen we graag als SVO reageren.

Genoemde brief handelt over twee onderwerpen:

  • De toewijzing van appartementen aan senioren;
  • De toewijzing van appartementen bij voorkeur aan Oisterwijkers.

Ad:  toewijzing aan senioren

De 21 appartementen die Leystromen aan het bouwen is,  liggen o.i. centraal en erg dicht bij de voorzieningen. Een en ander is reeds besproken met wethouder Verhoeven en mevrouw Rama. Zij waren dat met ons eens. Zie bijgevoegd verslag  van 7 november 2017.

Daarom begrijpen wij uw gewijzigde redenering niet.

Daar komt bij dat er een tekort is aan seniorwoningen,  ook  in de sociale huursector. Dat is in het eerder genoemde overleg van 7 november 2017 ook vastgesteld en daarom zouden die woningen gebouwd worden voor senioren.

Tot slot  zijn er veel senioren die willen verhuizen van een koophuis naar een huurhuis . Daardoor wordt de doorstroming van woningen bevorderd.

Ad: toewijzing aan Oisterwijkers

De redenering die u volgt is ons bekend. Maar die geldt voor koopwoningen en huurwoningen in de vrije sectoren en niet persé voor woningen in de sociale sector. Ook in andere gemeente kampt men met deze problematiek en daar vindt men een oplossing door toewijzing via het systeem van de huisvestingsvergunning. Dit zou voor de gemeente Oisterwijk ook tot de mogelijkheid kunnen/moeten horen. Zeker omdat de gemeente  subsidie geeft aan Leystromen voor de verlaging van de grondprijs. En daar mag naar onze mening ook een tegenprestatie voor de inwoners van Oisterwijk tegenover staan.

Concluderend: Wij vinden het jammer dat deze woningen niet bij voorkeur gaan naar de senioren in Oisterwijk.

Met vriendelijke groet

Harrie van Wezel, voorzitter SVO

Wim Peters, secretaris SVO