Bestemmings plan Raadhuisstraat Moergestel.

Mathieu Bruurs 12-10-2021

Totaal 15 koopappartementen ,waarvan 9 van het dure segment(vanaf  € 300.000,-) met een gebruiksoppervlakte van circa 110-135 m² en 6 van het middensegment (tussen € 200.000 en € 300.000) met een gebruiksoppervlakte van circa 73 m². Totaal 30 parkeerplaatsen.

Beoog wordt om binnen grofweg het gebied gelegen tussen de Raadhuisstraat en de Postelstraat/Bosstraat een kwalitatief groen park, rondom de voormalige Pastorie, te realiseren met daarin een drietal nieuwe gebouwen. Er wordt daarmee kwaliteit toegevoegd aan dit deel van Moergestel en het groen en De Reusel worden meer beleefbaar gemaakt. Het gebied is nu niet of maar zeer beperkt toegankelijk. In de toekomst wordt het gebied openbaar toegankelijk.

Geachte raadsleden  van de gemeente Oisterwijk

Bestemmingplan Raadhuisstraat Moergestel.

Er is recent een woonwensen enquête in de gemeente Oisterwijk gehouden.

Deze woonwensenenquête is een gezamenlijk initiatief van SVM , VSO, KBO Haaren SVO  en de gemeente Oisterwijk en Companen en vertegenwoordigt 1100 senioren.

Van die 1100 senioren stemden  253(23%) senioren  uit Moergestel, 330(30%) uit Haaren 506(46%) uit Oisterwijk en 11(1%) uit Heukelom. We hadden in de gemeente Oisterwijk per 1/1/2021 7952  senioren waarvan 1441 in Moergestel, 1456 in Haaren, 4993 in Oisterwijk en 61 in Heukelom.

Wij willen de volgende punten onder uw aandacht brengen:

  1. Wat de senioren belangrijk vinden kunt u in bijgaande informatie vinden.

Voor de Raadhuisstraat is het volgende belangrijk uit deze enquête

Van de senioren die een appartement willen kopen, geeft 65% aan een middel dure appartement te willen kopen (€250.000 tot €300.000); 27% wil een duurder appartement.

  •  Het CBS geeft  aan dat het aantal senioren de komende 10 jaar met 25% zal stijgen, als gevolg van de dubbele vergrijzing. Het wordt een behoorlijke opgave voor de politiek  om de komende 10 jaar minimaal 140 senior woningen per jaar te realiseren in de gemeente Oisterwijk om aan deze vraag te voldoen. Die moeten gerealiseerd worden via nieuw te bouwen of te verbouwen seniorenwoningen.
  1. De laatste jaren zijn er voornamelijk gezinswoningen gebouwd in de gemeente Oisterwijk en ook in Nederland, waardoor er een scheve verhouding in woningaanbod is ontstaan. Het bouwen van seniorwoningen dient daarom prioriteit te krijgen en dit  bevordert de doorstroming van de woningen.

In Moergestel zijn sinds 2013   52  starters woningen gebouwd 13 aan de Lage Braken, 24 aan de Reuselhof en 15 aan Molenveld

Er zijn   10 senior woningen  gebouwd waarvan 4 aan de Reuselhof en 6 aan het Korenkwartier en 9 patiowoningen voor starters en senioren aan de Rozendries

  • De grond bij het Medisch Centrum is verkocht aan P.P.O.  Leystromen heeft dit in overleg met de gemeente verkocht. De opbrengst van deze grond wordt door Leystromen geïnvesteerd  in sociale huurwoningen en zorg b.v. de Bommelhof. Dus er is geen schriftelijke bevestiging betreffende grondgebonden woningen op het stuk grond naast het Medisch Centrum.
  • P.P.O. biedt de koopappartementen eerst aan de leden van het S.V.O. en daarna aan ingezeten van de gemeente Oisterwijk. Belangrijk is dat we bouwen voor inwoners van de gemeente Oisterwijk. Er komt een enorme migratie van omliggende gemeenten en ook in grote mate uit gemeente buiten Brabant. We weten dat er reeds een grote wachtlijst is voor deze appartementen bij PPO.

6. S.V.O. is voor integraal plan . We kijken niet alleen naar dit perceel aan de Raadhuisstraat  , maar ook naar het grotere geheel, waarbij we in de toekomst naar het plan Oude Pastorie kijken. Hier ontstaat een groen openbaar park langs de Reusel;  bewoners van het Medisch Centrum en de toekomstige bewoners van de 15 Koopappartementen en uiteraard ook de omwonenden van de Raadhuisstraat en Postelstraat kunnen dit park inlopen. Hierdoor wordt de kwaliteit toegevoegd aan dit deel van Moergestel.

  De grond naast het Medisch Centrum plus de aanliggende grond van de oude Pastorie heeft een grootte van 1,2 ha. Er is totaal geen sprake van bebouwingsdichtheid. Kijk maar naar Moers Midden met een grootte van 0,68 ha. en een geringe groenvoorziening en te weinig parkeerplaatsen. Rond het Medisch Centrum wordt een toegankelijk park aangelegd met veel groen en paden langs rivier de Reusel.

Er zijn 29 parkeerplaatsen hetgeen ruim voldoende is omdat gebleken is dat senioren gemiddeld 1 auto  per gezin hebben. De meesten hebben wel een elektrische fiets. Daarmee zal de toenamen van het aantal verkeersbewegingen zeer gering zijn.

Wel vinden wij het belangrijk dat er voldoende maatregelen worden genomen voor de veiligheid te bevorderen met name bij de uitritten van het Medisch Centrum

     DE uitslag van de woonwensen enquête was als volgt:

1. Verhuizen of huidige woning aanpassen? 

Ongeveer 30% van de senioren geeft aan, dat in de toekomst hun woning moeten worden aangepast. Daarnaast geeft 16 % aan, dat ze willen verhuizen omdat de aanpassingen moeilijk of niet te realiseren zijn. Ook geeft 48% van de senioren aan, dat ze niet willen verhuizen tenzij de gezondheid dit niet meer toelaat. 

Van de senioren wil 6% direct verhuizen.

Daarnaast wil 12 %  binnen 3-5 jaar verhuizen, en  9 %  wil binnen 5-10 jaar verhuizen. Dit betekent dat minimaal 27% van alle senioren willen verhuizen voor een veilige oude dag.

2. Naar een andere woonplaats?  

Nee, daar is iedereen erg duidelijk over. Daarbij is ook opmerkelijk dat 11% van de senioren nu wonend in Haaren of Moergestel, naar de woonkern Oisterwijk wil verhuizen. Minder dan 1% wil verhuizen naar buiten de gemeente Oisterwijk.  

3. Wonen in de eigen woonkern, maar wel vlak bij… 

Winkels, beschikbare zorg in de directe omgeving en met voldoende groen in de buurt en een plek waar men andere mensen kan ontmoeten, worden als belangrijkste argumenten genoemd.

4. Verpleegzorg? 

Als er verpleegzorg nodig is, verhuist 70% het liefst naar een aanleunwoning bij een verpleegzorginstelling. Men heeft zowel de voorkeur  voor een grondgebonden woning als een appartement. Het is opmerkelijk dat 14% van de senioren dan naar een serviceappartement zoals Burgtweide willen verhuizen. 

5. Wat voor soort huis? 

Momenteel woont 12% van de senioren in de gemeente Oisterwijk in een appartement, 21% in een hoek-of rijwoning, 29 % in een “twee onder een kap” en 38% in een vrijstaand huis. Dit betekent dat nu in de gemeente Oisterwijk 88% van de senioren in een grondgebonden woning woont.

De voorkeuren voor een nieuwe woning van de senioren zijn duidelijk anders, 

53% wil een grondgebonden woning, dat kan in een gewone structuur en ook in een hofje-structuur. Zowel met meerdere generaties bij elkaar als met alleen senioren bij elkaar. 

Een appartement wil 47%  van de senioren, Alle  appartementen met woonkeur plus en rollator geschikt, hebben duidelijk de voorkeur, eventueel in een seniorencomplex, zorg-serviceappartement of woonzorgcomplex . 

Daarvan wil 54% kopen en 46% huren.  

Kangoeroewoningen en mantelzorgwoningen (in de tuin van de mantelzorger) zijn duidelijk minder populair. 

6. Hoe  duur willen senioren kopen of huren? 

            Van de senioren die willen kopen, wil 57% een grondgebonden woning en 43% een            appartement.

Van de senioren die een grondgebonden woningen willen kopen, geeft 45% aan een middel dure (€300.000) en 45% een duurdere woning te willen kopen.

Van de senioren die een appartement willen kopen, geeft 65% aan een middel dure appartement te willen kopen (€250.000 tot €300.000); 27% wil een duurder appartement.

Van de senioren die willen huren, wil 49% een grondgebonden woning en 51% een appartement.

Van de senioren die een grondgebonden woning willen huren, wil 38% dat doen voor €752 per maand, 41% wil €900 per maand betalen en 22% wil meer betalen.

Van de senioren die een voorkeur hebben voor een appartement, wil daar 34%  voor €752 per maand voor betalen (sociaal), 41% wil €900 huur per maand en  26% wil meer betalen.

            Namens het SVO bestuur.

            Eugene Bex, Thieu Bruurs ,Harrie van Wezel, Jan van Son en Walleke ten Noever Bakker.

            Namens SVM

            Henk van de Bijgaart.

Geef een antwoord