Gemeenteraad Oisterwijk update 18 mei 2018

Installatie nieuwe gemeenteraad
door Harrie van Wezel, voorzitter – 18 mei 2018

Op 17 mei jl.  werden de nieuwe gemeenteraad en drie nieuwe wethouders geïnstalleerd, waarover u al geïnformeerd zult zijn door de media.
Enkele belangrijke details die ik die avond heb gehoord en SVO aangaan zal ik weergeven:

Wethouder Verhoeven hield een mooie afscheid speech waarin hij samenvatte wat hij ervaren had als wethouder van Oisterwijk. Het was hem o.a. opgevallen dat in Oisterwijk veel organisaties actief zijn waarbij erg veel vrijwilligers betrokken zijn. Een van die organisaties die hij noemde was SVO, die actief is op het gebied van woningen voor senioren.
Na afloop heb ik hem nog persoonlijk kunnen bedanken voor de samenwerking. Hij vroeg begrip voor het feit dat hij niets meer voor De Leye kon doen, want dat lag nu in handen van de nieuwe raad en wethouders.

Bij de introductie van de nieuwe raad en het nieuwe raadsprogramma 2018-2021 kreeg Carlo van Esch namens PGB het woord. PGB heeft de verkiezingen gewonnen en was als eerste verantwoordelijk voor de samenstelling van het raadsprogramma en de verdeling van de wethoudersposten te maken.
Dat programma wordt gesteund door PGB, Pro, AB en CDA en neemt de VVD een oppositie rol in.
De drie benoemde wethouders zijn: Dion Dankers (PGB), Jan de Laat (Pro) en Peter Smit (AB).

Ook wil ik enkele opvallende punten uit de speech van Carlo van Esch noemen: Op 14 mei werden tijdens de informatieavond 100 ideeën aangedragen voor verbeteringen op het gebied van huisvesting. De bijdrage van SVO werd daarvan als enige bij name genoemd. Hij was het er ook mee eens dat starters en senioren prioriteit dienden te krijgen in het woonprogramma. Daarnaast is er een motie aangenomen door de 4 partijen die het akkoord steunen waardoor het college wordt opgedragen de 100 ideeën te bekijken en voor te leggen aan de raad. Alle ideeën zullen door de raad worden bekeken en  beantwoord .

Een ander belangrijk punt was deze:
Bij de taakverdeling van de wethouders zullen er voor de hoofdprogramma’s steeds twee wethouders betrokken worden. Wonen en sociaal beleid behoren daar zeker bij. Hierdoor is er een grotere kans dat de ideeën die we naar voren hebben gebracht serieus worden bekeken.

N.B.: De suggesties die SVO heeft gedaan zijn duidelijk goed ontvangen. We zijn benieuwd naar de reactie van de nieuwe raad. Wonen is in ieder geval door ons nog eens weer duidelijk onder de aandacht gebracht!


Samenvatting gesprek met nieuwe gemeenteraadsleden
door Harrie van Wezel, voorzitter – 15 mei 2018

Op 14 mei hebben Jan van Son, Dick Hartman en ik gebruik gemaakt van de mogelijkheid om onze ideeën voor seniorenwoningen nog een keer onder de aandacht van de nieuwe gemeente-raad te brengen. Hieronder geef ik u daarvan een samenvatting:

De thema’s van de raadsprogramma’s hingen aan grote flyers aan de muur, waaraan iedereen door middel van gele stickers ideeën toe kon voegen. Ook was het mogelijk om raadsleden aan te spreken en ideeën te bespreken.

Jan van Son en ik hebben twee raadsleden gesproken, namelijk Ingrid van Boven van PGB en Ruud van de Star van Pro. Hen hebben we een kopie gegeven van onderstaande informatie en die ook toegelicht. Beide raadsleden waren het ermee eens dat huizen nu prioriteit hebben boven activiteiten omdat er vooral in Moergestel veel winkels leeg staan. Bieneke Bolders en de Leye worden beiden bebouwd met woningen was hun mening, hetgeen niet wil niet zeggen dat het automatisch seniorenwoningen moeten worden. Daarover zal nog stevig worden onderhandeld de komende tijd.

Dick Hartman, Jan van Son en ik hebben samen met Peter Smit gesproken en ons programma toegelicht. Wethouder Smit wenste dat we de toelichting op het bord plakten zodat deze zou worden toegevoegd aan de programma’s van de raad.
Tijdens ons gesprek kwam nog een oud zeer naar boven bij Peter Smit over een bericht dat SVO in De Nieuwsklok zouden hebben geplaatst over De Leye.
SVO heeft dat bericht echter nooit geplaatst en hebben dat tegen hem gezegd.
In de beginfase van de ontwikkeling van ons plan hebben we na een vergadering wethouder Verhoeven dat plan gegeven. Hij wilde het plan niet bespreken in de vergadering omdat dat naar zijn idee nog te vroeg was; hij was echter wel geïnteresseerd waarop ik hem het originele stuk een dag later toestuurde. Een kopie daarvan ging naar gemeenteambtenaar Frenkel Beerens.

Wethouder Smit wil zeker een goede samenwerking met SVO. Opvallend was dat hij het aantal winkels in Oisterwijk verdedigde. Naar zijn mening is 96% van de winkels in Oisterwijk bezet. De huurprijs/m²  van winkels en woningen naderen elkaar waardoor het gemakkelijker wordt om winkels te veranderen in woonruimte. Het was een zeer nuttige discussie!

Extra Toelichting plannen SVO De Leye en Bienekebolders

 • Dit is een burgerinitiatief van SVO.
 • Het plan De Leye en Bienekebolders is grond van de gemeente dus zij kunnen zelf bepalen wat er op die grond gebouwd mag worden.
 • Dat er een tekort is aan senioren woningen is een bekend probleem dat in heel Nederland speelt.
 • Het plan is opgesteld na overleg met de buurtbewoners.
 • Verzoeken van de buurtbewoners zijn in de plannen verwerkt. Daardoor kans op snellere goedkeuring groter.
 • Plan is uitgewerkt door een professionele organisatie DHP die ook de begeleiding bij realisatie uitvoert.
 • De verdeling naar woontypes is gebeurd op basis van een woonwensen enquête uit 2015 door SVO en sluit aan bij het onderzoek van de gemeente.
 • SVO heeft er recent mede voor gezorgd door overleg met wethouder Verhoeven en Leystromen dat er 21 senioren appartementen gebouwd worden voor de sociale huur sector naast het EPC gebouw, dus vlak bij het centrum. We bereiken hierdoor een evenwichtig verdeling over alle inkomensgroepen, zowel huur als koop.
 • SVO betaald de marktprijs conform de procedure bij de Mozaïk.
 • Er zijn veel winkels en gebouwen die leeg staan als gevolg van digitalisering en online shopping terwijl er een groot te kort is aan woningen. Dus woningbouw moet dus prioriteit hebben.
 • SVO streeft naar voortdurende bezetting van de beschikbare woningen voor de Oisterwijks gemeenschap.

 

Namens SVO bestuur.            Harrie van Wezel,Jan van Son.Wim Peters.

Aan deze brief waren de plannen van De leye en Bienekebolders toegevoegd zoals die aan de gemeente zijn aangeboden.

Laatste update d.d. 30-4-2018.

Op 14 mei organiseert de gemeenteraad in Oisterwijk en in Moergestel bijeenkomsten om het raadsprogramma aan de inwoners te presenteren en met hen daarover in gesprek te gaan. Inwoners, ondernemers, organisaties en andere betrokkenen zijn van harte welkom om hun ideeën over het raadsprogramma en de thema’s te laten horen. Het raadsprogramma wordt in de raadsvergadering van 17 mei door de gemeenteraad besproken. Van tevoren hebben de politieke partijen de mogelijkheid het raadsprogramma in hun Algemene Ledenvergaderingen te bespreken.

De drie wethouders zijn voorgesteld te weten:

Peter Smit (AB ) Ruimte

Dion Dankers (PGB  Financiën en Organisatie

Jan de Laat (PrO) Sociaal Domein

Een programma voor de raad is gereed met hoofduitgangspunten. Voor Wonen moet dat nog worden uitgewerkt.

Secretariaat: Hendrik W. Mesdagstraat 8   5062 KJ Oisterwijk                                                                                                                                  Tel(013) 5284112    E-mail: secretaris@svoisterwijk.nl

 

Aan: de leden van de gemeenteraad van Oisterwijk              d.d. 12-4-2018

Dames en Heren,

In het kader van de beraadslagingen over de te vormen coalitie voor de komende 4 jaar zullen ongetwijfeld ook de plannen voor de woningbouw in onze gemeente aan de orde komen. Middels dit schrijven wil SVO in het kort aangeven wat haar doelstellingen zijn een bijdrage leveren aan deze discussie.

Wij wensen u veel succes toe bij uw werk

Het bestuur van SVO

 1. Wat zijn de doelstellingen van SVO .
 2. Het stimuleren van de bouw van woningen voor senioren, in iedere prijsklasse, waarbij lager en middelduur geprijsd relatief meer voorkomt ook in Oisterwijk, in zowel de koop- als in de huursector en op aantrekkelijke locaties. Daarbij dient te worden geanticipeerd op het gegeven dat ouderdom komt met gebreken.
 3. In het kader van het programma “Blijvend thuis in eigen huis” informatie verstrekken over de mogelijkheden, zowel technisch als financieel, bijv. over de voordelen van toepassing van domotica, over energieverbetering, mantelzorgwoningen om het eigen huis langer en gerieflijker te kunnen blijven bewonen. De ontwikkelingen op het gebied van robotica zijn belangrijk om het leven van senioren te verbeteren b.v. stofzuiger en grasmaaier robot maar ook in de zorg.
 4. Waarom is het noodzakelijk dat er seniorenwoningen worden gebouwd?
 5. Omdat veel van de huidige senioren kleiner willen gaan wonen, zou van alle nieuw te bouwen woningen 25 % specifiek gebouwd moeten worden voor die senioren. Dit is nodig om het tekort aan seniorenwoningen in te lopen. Deze woningen moeten voldoen aan de voorwaarden van Woonkeur + rollator geschikt. Daarbij moeten zowel huur- als koopwoningen  – 50/50% – worden gebouwd in alle prijsklassen. Daarnaast willen 50% van de senioren in een grondgebonden seniorwoningen en 50% in een appartement wonen.
 6. Van alle woningen die bestemd zijn voor algemeen gebruik zou 50 % ook moeten voldoen aan de voorwaarden van Woonkeur + rollator geschikt. Dan kunnen toekomstige senioren op latere leeftijd langer thuis kunnen blijven wonen en hoeven daarvoor niet meer te verhuizen.
 7. Mensen moeten steeds langer thuis blijven wonen. Mantelzorg zal onmisbaar zijn. Daartoe moeten méér vormen van combinatie-wonen mogelijk worden (ouders en kind in één – verbouwde – woning/op één terrein mét mantelzorgwoning). Vercommercialisering van dit soort situaties moet worden voorkomen.
 1. Welke initiatieven heeft SVO de laatste jaren genomen.
 1. Mozaik CPO 11 van de 15 woningen zijn gemaakt voor senioren en 4 levensloopbestendig woningen.
 2. 21 appartementen, te bouwen door Leystromen op het KVL terrein naast de Boerenbond in 2018/2019 na overleg tussen SVO met wethouder Verhoeven en Leystromen  ook geschikt te maken voor bewoning door senioren.
 3. Bienekebolders hof:  te bouwen 10 grondgebonden seniorwoningen in een hof- vorm
 4. Plan de Leye.

Te bouwen 32 appartementen in diverse prijsklassen van € 900 t/m € 1800 huur per maand per maand, maar velen opteren voor koop en ook dat moet mogelijk zijn. En 32 grondgebonden woningen in de prijsklassen van €195000 t/m €450000.

 1. Wat is er nodig om die doelstellingen waar te maken?

Het is belangrijk dat we de vraag moeten sturen vanuit de gemeente- politiek, willen we invloed uitoefenen op het woonprogramma.

We denken aan de volgende groepen die prioriteit verdienen in de woonvisie.

 1. Starters woningen .
 2. Seniorwoningen bij voorkeur dicht bij het centrum en dicht bij een zorginstelling( v. de Vloet).
 3. Sociale huurwoningen.
 4. Huurwoningen van €900 huur per maand en koopwoningen tot €200.000. Het aantal woningen voor kleinere gezinnen dient relatief sterk te worden uitgebreid.
 5. In het midden en duurdere segment moet ook het aantal woningen bepaald worden en vastgelegd worden in projectplannen waar die gebouwd gaan worden.
 6. Om het woningtekort dat de laatste jaren is ontstaan in te lopen, moeten we meer bouwen dan nu is voorzien en moeten we ook buiten de bestaande contourgrenzen gaan bouwen.
 7. Het is ook belangrijk om te kijken naar het ombouwen van leegstaande gebouwen tot woningen. Op dit moment is een grote leegstand in vastgoed in Nederland. Kapitaal en ruimte die niet gebruikt worden.

Ook in Oisterwijk kun je denken aan oplossingen zoals de ombouw van de Johanneskerk of kantoren en bedrijfsgebouwen die leegstaan om te bouwen naar woningbouw. Je kunt er zelfs aan denken om agrarische gebouwen die leegstaan te gebruiken voor woningbouw. B.v. tijdelijke bewoning voor statushouders.

 1. De gemiddelde gezinsgrootte in Nederland is gedaald naar 2.2 personen per gezin, terwijl het aantal huishoudens de laatste jaren is gegroeid. De nadruk zou derhalve moeten liggen op die kleinere gezinsgrootte en de toename van het aantal huishoudens.Dat zou ook kunnen betekenen dat men bestaande woningen zou moeten kunnen splitsen.
 2. Om aan de toegenomen vraag naar woningen te kunnen voldoen zou overwogen kunnen worden om toe te staan dat vakantiewoningen ook vast bewoond kunnen worden.

 

Het is nodig dat de gemeente waar nodig subsidie verstrekt, maar dan moeten er wel voorwaarden aan die subsidie gesteld worden b.v. maximale huurprijs met prijsindex voor de komende 10 jaar. Dit kan voor de sociale huur, maar ook voor appartementen tot €1000 huur per maand in de vrije sector.

Het is ook nodig dat de gemeente per project aangeeft welk type en prijsklasse woningen gebouwd mogen worden.

SVO wil indien gewenst deze plannen nader toe lichten.

 

Met vriendelijke Groet,

 

Harrie van Wezel  Voorzitter SVO

Wim Peters            Secretaris SVO