Advies van SVO op voorstellen van het Beekdal Park 17-8-2020

Advies van  SVO op voorstellen van het Beekdal Park.                 

datum 17-8-2020

Bestemd voor Marleen Claassen en Theodoor Hendriks

Vooraf

De bestuursleden van SVO hebben met waardering gekeken naar de presentatie van het project “Beekdal Park” en naar de ideeën die daaraan ten grondslag liggen.

In het bijzonder de integrale aanpak van ontmoeten, leven, wonen en zorg spreken ons aan. Het unieke van deze locatie komt daardoor nog meer tot zijn recht. SVO hoopt dat door gezamenlijke inzet de genoemde ideeën in praktijk kunnen worden gebracht.

Dit plan is nog geen Programma van Eisen.

Een enkel onderdeel wordt al wat meer gedetailleerd weergegeven. Het betreft o.a. de schatting van het aantal te bouwen woningen:

verschillende prijsklassen. Onderdeel hiervan:

• een uitbreiding van De Vloet met 32 extra Psychogeriatrische plaatsen

voor dementerenden;

• 15 sociale huurwoningen voor senioren en 10 voor starters van Leystromen;

• een gemengd programma van ca 55 woningen voor senioren en 1-2

persoonshuishoudens in middel dure en dure sector.

Een totaal van 112 wooneenheden.

Missie van SVO en consequenties voor Project Beekdal Park

 1. Waarom pleit SVO voor seniorwoningen in het Beekdal Park.
 2. Welke types woningen zijn nodig
 3. Welke lay-out aspecten zijn belangrijk.

Ad 1 Waarom daar seniorenwoningen

De wens van SVO om vooral seniorenwoningen te realiseren in het Beekdal Park wordt mede ingegeven door de nieuwste prognose van het CBS over de bevolkingstoename van 2020 tot 2060.

Uit dat onderzoek blijkt dat het aantal ouderen in Nederland fors zal toenemen.

In 2020 wonen er in Nederland 3.4 miljoen 65 plussers , 19.5% van de bevolking . Op een totaal van 17.4 miljoen.

In 2030 wonen er in Nederland 4.3 miljoen 65 plussers, 23 % van de bevolking. Op een totaal van 18,5 miljoen. (+6.3% t.o.v. 2020)

In 2040 wonen er in Nederland 4.9 miljoen 65 plussers, 25.5% van de bevolking. Op een totaal van 19.0 miljoen.(+9.2% t.o.v.2020)

Na 2040 blijft de groep 65 plussers in procenten gelijk.

Het is dus zeker dat tot 2030 het aantal 65 plussers met 26% stijgt en tot 2040 met 44% in aantal  zal toenemen, vooral het aantal 80 plussers groeit dan sterk.. 

In Oisterwijk bedroeg in 2019 het aantal 65 plussers zelfs 23.8 % waarvan 6.3% 80+.  Dit is inherent aan het patroon van echte woongebieden. De grote steden trekken procentueel meer jongeren in verband met de MBO, HBO en universitaire opleidingen in die stad.  Dat betekent wel dat voor Oisterwijk  de komende 10 jaar het aantal 65 plussers toeneemt van 6200 naar 7.800 en de komende 20 jaar naar 9.000. Dat betekent dat we de komende 10 jaar moeten zorgen dat we uitbreiden van 3400 woningen naar  4300 woningen voor 65 plussers  Dat betekent 90  extra senior woningen per  jaar de komende 10 jaar. Volgens het CBS verhuisden in 2017  9.3% van de 65++ per jaar. Dat betekent voor de gemeente Oisterwijk 320 senior huishoudens die verhuizen.  Dat betekent dat die verhuizen naar bestaande of nieuwe woningen. Uit de cijfers van de gemeente Oisterwijk en uit de woonwensen enquête van SVO  van 2018 is de verhuis wens van senioren ca 20% per jaar.

Hoe meer we woningen bouwen voor senioren, hoe groter de doorstroming van de woningen zal zijn. Onze ambitie is derhalve om ca 180 senior woningen extra te bouwen in Oisterwijk waarvan  140 in Oisterwijk en 40 in Moergestel. Daardoor komen ook 180 woningen beschikbaar voor doorstroming in de woningmarkt

Indien we dit niet doen,  ontstaat door die ontwikkeling een nog veel groter gat tussen eigen huis en verpleeginstelling. Dit betekent dat ouderen een nog zwaardere medische indicatie nodig hebben om in aanmerking te komen voor een verpleeghuisplek. Daardoor blijven ze langer thuis wonen , ook wanneer het eigenlijk niet meer kan, en belanden ze vaker op de spoedeisende hulp. Dit zal ook extra kosten betekenen voor de WMO-zorg. Met dit plan zou dit zoveel mogelijk kunnen worden voorkomen.

Bovenstaande gegevens maken het heel hard nodig dat er veel meer seniorwoningen moeten worden bijgebouwd

Het Beekdal Park is ideaal om daar seniorwoningen te realiseren om 4 redenen:

 1. SVO onderschrijft het uitgangspunt voor het Beekdal dat de functies leven, wonen  en zorg worden geïntegreerd. Dat zijn belangrijke thema’s voor senioren.
 2. Thebe wil de Vloet  met 32 extra Psychogeriatrische plaatsen voor dementerenden uitbreiden. Daardoor komt de noodzakelijke extra intramurale zorg beschikbaar .
 3. Als we aanleunwoningen bouwen bij een zorginstelling kunnen diensten en zorg afgenomen worden en kan gebruik gemaakt worden van de  voorzieningen van de zorginstelling
 4. Het Beekdal Park ligt vlakbij het centrum en dus dicht bij de voorzieningen.

Ad 2. Welke type woningen zijn nodig.

 1.  Alle woningen moeten voldoen aan woonkeur plus rollator geschik,t zodat de senioren zolang mogelijk in hun woning kunnen blijven wonen.
 2. De woningen moeten voldoen aan het anti speculatie beding en de kopers moeten zelf in de woning gaan wonen voor minimaal 10 jaar tenzij de bewoner(s) overlijdt(en) of gaat/gaan naar een verpleeghuis.
 3. Woningen moeten gebouwd worden volgens Beng normen 2020  en energie neutraal
 4. Leystromen bouwt 15 sociale huurwoningen voor senioren en 10 woningen voor starters.  Deze zijn bedoeld voor huur in de sociale sfeer. Parkeerplaatsen voor woningen en eventuele winkels in de parkeerkelder van Thebe en /of Leystromen.
 5. Er worden 55 woningen gebouwd in de vrije sector.

Daarvoor zijn we uitgegaan van de woonwensen enquête in 2018 en die informatie is reeds met het college en de raad gedeeld. De basiskeuze was: 50% van de senioren wil wonen in een appartement en 50% in een grondgebonden woning.

Op basis van die informatie komen we tot het volgende voorstel van de verdeling:

 1. 28 koop appartementen

Indicatie:  14 appartementen   ca € 320.000*, 14 appartementen  ca €400.000*   Omdat Leystromen 15 seniorwoningen bouwt in de sociale huur plannen we hier alleen de middel dure en dure koopappartementen.

 • 27 grondgebonden seniorwoningen.  Woningen zijn 1.5 woonlaag hoog . Beneden wonen en slapen, boven voor logeer kamer(s)

Indicatie: 10 woningen voor ca €265.000*;  9 woningen voor ca €360.000* en  8 woningen voor €460.000*. Alle grondgebonden woningen hebben een parkeerplaats op eigen terrein. Woningen bij voorkeur bouwen  in een of twee hofjes.

           * Prijspeil 2020

Ad3 Welke lay-out aspecten zijn belangrijk.

In het algemeen staan we achter de architectonische uitgangspunten van het Beekdal document. De naam Beekdal sluit aan bij de aanwezige natuur waaronder de Stroom. Beekdal bestaat overigens al in Haaren.

Een paar aandachtspunten

 1. De grondgebonden woningen plaatsen aan de Baerdijk. Dan krijg je een geleidelijke overgang van laagbouw naar hoogbouw en voorkom je weerstand vanuit de omgeving.
 2. De hoogbouw aan de Vloeiweg beperken tot 3 woonlagen. In verband met bezwaren van omwonenden. Als je de appartementen van 3 hoog bouwt langs de stroom en de Vloet zul je nauwelijks weerstand hebben van de omgeving.  
 3. De bomen aan de Vloeiweg zo veel mogelijk behouden.
 4. Het fietspad wordt verlegd en komt door het Beekdal te lopen. Een suggestie is om aan de Vloeiweg op de plaats van het bestaande fietspad ca 50 parkeerplaatsen te creëren. Deze zijn bedoeld voor bezoekers
 5. Een grote centrale parkeerplaats gaat ten  koste van groen en woning- bouw, gaat ten koste van het park en  het  ontsiert en ontkracht de parkfunctie. Binnen het park alleen fietspaden, looppaden, woonerven en groen.

Namens Bestuur SVO.

Harrie van Wezel  Voorzitter

Wim Peters            Secretaris

Jan van Son            Projecten