Van Beugen Kwartier

Van Beugen Kwartier – Oisterwijk. Met de bouw van het Van Beugen Kwartier is inmiddels een aanvang gemaakt. Na sloop en het slaan van een damwand is een begin gemaakt met grondverzet. Zonder calamiteiten wordt het bereiken van het hoogste punt verwacht: november 2011 en de uiteindelijke oplevering zomer 2012. Momenteel zijn nog 24 appartementen te koop. Op enkele appartementen in een optie verleend. Ca. 20% van de verkochte woningen zijn gekocht door senioren. De bruto vloeroppervlakten van deze appartementen lopen uiteen van ca. 60 tot 160 m2. De vrij op naam prijzen variëren van € 185.000 t/m € 485.000, Gemiddeld € 260.000. Koopprijzen naast aantal m2 BVO ook afhankelijk van de mate van uitvoering, zoals aantal slaapkamers, balkon of loggia enz. Afname van tenminste 1 parkeerplaats is verplicht. Prijs in de ondergrondse parkeergarage € 20.000; buitenplaats € 2500. Motor parkeerplaats binnen € 5000. Prijzen. 1. In de koopsom is begrepen de kosten van splitsing appartementsrecht en eventueel verschuldigde belasting. 2.Koopsommen staan vast m.u.v. eventuele BTW verhoging 3.Koopsom is exclusief grondrechten, rente over vervallen bouwtermijnen, kosten van financiering appartementsrecht, alsmede aansluiting telefoon en CAI. 4.Koopsom is exclusief meer- minderwerk Rente. Over koopsommen grond is per datum startbouw rente verschuldigd t/m datum van notariële levering. Deze rente bedraagt 5% per jaar, exclusief BTW. Verdere informatie bij LBB makelaars, Westpoint 190, 5038 KG Tilburg t.a.v. Tessa Jansen, E-mail tessa@lbb-naber.nl Informatie per 15 november 2011. Nog steeds 24 appartementen te koop. Voor Kerst 2011 zal nogmaals een open dag worden georganiseerd, welke uiteraard interessanter is dan de activiteiten rondom de eerste damwand plaatsing, aangezien in de bouw kan worden bekeken hoe de appartementen worden ingedeeld in de verschillende typen. De datum van deze open dag wordt geadverteerd in de plaatselijke pers. (Nieuwsklok). Belangstellenden voor een appartement kunnen zich melden bij Tessa Jansen, zie e-mail adres of telefonisch : 013-5400700. Situatie per 15 mei 2012; bouw vordert volgens plan. Echter nog steeds een groot aantal appartementen onverkocht. Per 19 mei is de situatie zo dat het gehele project gereed is, maar er staan nog steeds appartementen te koop en te huur tegen aantrekkelijke prijzen.. .

Welkom en eerste kennismaking

door Wim Peters – secretaris

Welkom op de website van Senioren Vereniging Oisterwijk, dé vereniging die zich inzet voor de bouw van comfortabele seniorenwoningen.

WAT IS SVO

SVO staat voor Senioren Vereniging in de gemeente Oisterwijk. De vereniging is in 1992 opgericht en stelt zich op de eerste plaats, in de meest ruime zin, ten doel te bevorderen dat er meer huur- en koop seniorenwoningen worden gebouwd voor alle senioren in Oisterwijk en Moergestel. Woningen van goede kwaliteit en afgestemd op de individuele woonwensen en financiële mogelijkheden van senioren.
Maar lang niet elke senior wil naar een nieuwe woning. Velen willen in het huis blijven waar ze al zoveel jaren plezierig hebben gewoond. Maar vaak zijn die huizen niet geheel geschikt om daar op oudere leeftijd in te wonen. Die woningen moeten worden aangepast.

Kortom: SVO wil voor iedere senior een passende woning!

Om dit te bereiken worden drie hoofddoelstellingen nagestreefd:

 1. Het stimuleren van de bouw van woningen voor senioren, in iedere prijsklasse, waarbij lager en middelduur relatief meer voorkomt ook in Oisterwijk, in zowel de koop- als in de huursector en op aantrekkelijke locaties. Daarbij dient te worden geanticipeerd op het gegeven dat ouderdom komt met gebreken. Hiertoe beoordeelt SVO bouwtekeningen om zich ervan te vergewissen dat de Woonkeur Plus specificaties zijn toegepast c.q. kunnen worden toegepast.
 2. In het kader van het programma “Blijvend thuis in eigen huis” informatie verstrekken over de mogelijkheden zowel:
  – technisch
  – financieel
  – de voordelen van toepassing van Domotica
  – energieverbetering
  – mantelzorgwoningen etc.
 1. Als u grond ter beschikking heeft en daar een seniorenwoning op wilt bouwen, kunt u voor advies en hulp terecht bij de SVO-projectleider.

SVO representeert op dit moment ca. 300 gezinshuishoudens. Deze huishoudens zijn voor wat betreft het gezinsinkomen een dwarsdoorsnede van de bevolking van de gemeente Oisterwijk:
– 39% heeft een jaarinkomen minder dan € 33.000.-
– 21 % heeft een jaarinkomen tussen € 33.000 en 38.000.-
– 40% heeft een jaarinkomen boven de € 38.000.-

SVO vertegenwoordigt ca. 300 seniorengezinshuishouden als leden in Oisterwijk. SVO participeert daarnaast in het Senioren Platform (SSPO). Dit Platform is een overkoepeling van alle verenigingen die zich bewegen op het terrein van senioren. Het Platform adviseert de gemeente over zaken als zorg, welvaart, huisvesting van senioren. Alle voorstellen en  plannen van SVO over wonen worden ook overlegd en afgestemd met het Senioren Platform.

LID WORDEN

U kunt lid worden van SVO als u 50 jaar of ouder bent en woonachtig binnen de grenzen van de gemeente Oisterwijk. Het lidmaatschap kost
€ 10,- per jaar en u betaald géén inschrijfgeld. Inschrijven kan middels het Aanmeldformulier dat u kunt vinden onder “lid worden”.

Wat krijgt u hiervoor?

 1. Meerdere keren per jaar een ‘Nieuws in het kort’ die verwijst naar relevante artikelen op de website. Deze gaan onder andere over:
  – informatie over bouwprojecten voor senioren in Oisterwijk,   Moergestel en Heukelom
  – adviezen betreffende langer blijven wonen in eigen huis zoals de toepassing van Domotica bij seniorenhuisvesting, mantelzorgwoningen, etc.
  – 1 x per jaar een Algemene Ledenvergadering waarin u kunt meepraten over het beleid van SVO en met daarin o.a. een lezing over een actueel huisvestingsonderwerp
 2. bijzondere bijeenkomsten over te realiseren bouwprojecten
 3. de resultaten van een 3-jaarlijks Woonwensenenquête onder de leden. Deze resultaten dienen als uitgangspunt bij de gesprekken met de gemeente Oisterwijk, Woonstichtingen en projectontwikkelaars.
 4. de website https://svoisterwijk.nl

HOE WERKT SVO. ?

SVO realiseert haar doelstellingen op de volgende wijzen:

 1. Door samen te werken met de politieke partijen en het college in Oisterwijk.
 2. Door samen te werken met ouderen organisaties in het Senioren Platform SSPO in Oisterwijk
 3. Indien mogelijk initiëren van een CPO (Collectief Particulier Opdrachtgeverschap) voor het bouwen van seniorenwoningen.
 4. Door samen te werken met woonstichtingen en project-ontwikkelaars. Hierdoor kunnen, onder andere, nieuw te bouwen woningen al vanaf het bestek gecontroleerd worden op geschiktheid voor bewoning door senioren, waardoor deze adequaat kunnen worden gehuisvest.
 5. Door uit te gaan van de Woonkeur Plus norm. Deze Woonkeur Plus bestaat uit een pakket eisen, waaraan een seniorenwoning moet voldoen.
 6. Door regelmatig een woonwensenenquête onder haar leden te houden. Daardoor wordt duidelijk voor welk soort woning en in welke prijsklasse senioren belangstelling hebben. Gedetailleerde gegevens over deze enquête zijn opvraagbaar bij de secretaris.
 7. Door voorlichting te geven over Nieuwbouw en Verbouwing van een woning met technische hulpmiddelen, zoals Robotica, mantelzorgwoning  etc. waardoor woningen zo kunnen worden aangepast dat senioren langer in hun eigen huis blijven wonen.

WAT IS BEREIKT?

Sinds de oprichting van SVO is bij de politiek in de gemeente Oisterwijk de vraag naar seniorenhuisvesting veel duidelijker op het netvlies komen te staan. In de discussies met de gemeente – wethouders en ambtenaren – komt dit onderwerp voortdurend aan de orde. Het heeft ertoe geleid dat concreet op enkele locaties seniorenwoningen zijn gerealiseerd b.v. op de locatie Mozaïk.

Maar ook bij andere bouwprojecten of potentiële bouwprojecten speelt SVO een belangrijke rol wat betreft de indeling van de woningen en de aan senioren gerelateerde eisen als deuropeningen, grootte van toilet, drempels, etc.

SVO PLANNEN VOOR 2018 e.v. jaren

– regelmatig initiatief nemen voor een CPO voor het bouwen van seniorenwoningen

-samen met woonstichtingen en projectontwikkelaars jaarlijks minimaal één project voor levensloopbestendige/ seniorenwoningen opstarten

– de driejaarlijkse Woonwensenenquête uitvoeren

– het realiseren van het plan De Leije (de wens is om hier 32 grondgebonden woningen en 32 appartementen te bouwen)

– Bienekebolders: te bouwen 10 grondgebonden seniorwoningen in een hof- vorm.

– 21 appartementen, te bouwen door Leystromen op het KVL terrein naast de Boerenbond  in 2018/2019; na overleg tussen SVO, wethouder Verhoeven en Leystromen ook geschikt te maken voor bewoning door senioren

– tijdens de Algemene Ledenvergadering voorlichting geven en discussiëren met de leden over alle plannen die we hebben

– overleggen met gemeente waar nieuwe mogelijkheden voor seniorwoningen liggen voor SVO

– op verzoek van leden van Moergestel wordt extra aandacht besteed aan projecten in Moergestel en aan de naamsbekendheid van SVO in Moergestel

– alle informatie in het kader van bovenstaande via haar website en andere media delen met de leden