Privacyverklaring

door Wim Peters, secretaris – 25 mei 2018

Deze SVO-privacyverklaring is opgemaakt in verband met de invoering van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en bedoeld om u te informeren over onze verzameling en gebruik van persoonsgegevens. Het kan voorkomen dat deze moet worden bijgewerkt.

Wat zijn persoonsgegevens?
Persoonsgegevens zijn gegevens die iets over een individu zeggen. Bijvoorbeeld naam, (mail)adres, geboortedatum, foto’s e.d. Wanneer deze gegevens of een combinatie ervan naar een persoon herleid kunnen worden, spreken we over persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om de veiligheid van uw gegevens te waarborgen.

Wie beheert uw persoonsgegevens?
Het bestuur van SVO is de beheerder van de gegevens die u ons verstrekt en verantwoordelijk voor de bescherming ervan.

Van wie verwerken wij persoonsgegevens?
Wij verwerken alleen persoonsgegevens van onze leden.

Welke gegevens worden er van u opgeslagen?
Om een goede en betrouwbare ledenadministratie te voeren moet deze aan een aantal voorwaarden voldoen. Hiervoor is een beperkt aantal gegevens van u nodig, die wel verplicht zijn. Daarnaast kunnen er nog een aantal andere, additionele, gegevens worden gevraagd of worden toegevoegd aan de administratie. De penningmeester verwerkt alleen gegevens die u vrijwillig beschikbaar stelt aan SVO. De volgende verplichte gegevens worden vastgelegd.

  • achternaam, tussenvoegsel, voorletters, geboortedatum, straat en huisnummer, postcode, woonplaats, telefoonnummer en e-mailadres
  • lidnummer, kavelvolgordenummer en de ingangsdatum van het lidmaatschap
  • bankrekeningnummer
  • datum einde lidmaatschap en de reden van beëindiging

Wie legt de verplichte gegevens vast en met wie delen we de persoonsgegevens?
Deze worden vastgelegd door de ledenadministrateur en penningmeester van SVO. Niemand anders dan deze bevoegde personen kan deze gegevens wijzigen of aanvullen: zij zijn  door het bestuur van SVO aangesteld.

Een paar persoonsgegevens worden met andere leden van SVO gedeeld op een beschermd deel op onze website. Zij kunnen die gegevens alleen inzien als ze daarvoor inloggen op de website. Niet-leden kunnen die informatie niet in zien en hebben alleen toegang tot het algemene deel van de website.

Welke veiligheidsmaatregelen passen wij toe?
We gebruiken passende technische en organisatorische maatregelen om de  gegevens te beschermen tegen ongeoorloofde toegang, openbaarmaking, wijziging of vernietiging. 

Wat zijn uw rechten?
U heeft het recht op inzage en aanpassen van uw persoonsgegevens.
Om uw persoonsgegevens in te zien of aan te passen stuurt u een e-mail naar leden.info@svoisterwijk.nl. We zullen uw verzoek binnen 4 weken behandelen.

Heb ik de mogelijkheid gegevens van mij te laten verwijderen?
Gegevens die verplicht zijn voor het voeren van een correcte ledenadministratie of de afwikkeling daarvan, kunnen door u niet verwijderd worden.

Als u gegevens wilt laten verwijderen, neemt u contact op met secretaris@svoisterwijk.nl en geeft aan welke gegevens u verwijderd wilt hebben. Het bestuur zal u dan laten weten of het bereid is deze gegevens wel of niet te verwijderen. Is het hiertoe niet bereid dan wordt daarvoor duidelijk een reden aangegeven. 

Welke mogelijkheden heb ik wanneer het bestuur mijn verzoek tot aanpassing of verwijdering van mijn gegevens afwijst?
Het bestuur zal u altijd een schriftelijke motivatie geven als het niet bereid is tot aanpassing of verwijdering van uw gegevens. In ditzelfde schrijven wordt aangegeven welke mogelijkheden u daarna nog heeft.

De eerste mogelijkheid is dat u – binnen een bepaalde tijd – bezwaar aantekent bij het bestuur. Wordt uw bezwaar afgewezen dan heeft u nog de mogelijkheid in beroep te gaan bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Deze brengt een voor alle partijen bindend advies uit. Daarnaast of daarna heeft u altijd de mogelijkheid gebruik te maken van het Burgerlijk Recht. 

Waar worden gegevens van mij bewaard?
Al uw gegevens worden bewaard in de computer van de ledenadministrateur met een back-up op OneDrive. Deze back up is alleen door andere bestuursleden te raadplegen maar niet te wijzigen. SVO zorgt ervoor dat uw gegevens niet verloren gaan en beveiligd blijven tegen ongeoorloofd gebruik. Het opslaan van gegevens op deze wijze geeft de grootste garantie tegen misbruik van gegevens. 

Hoe lang bewaren we uw persoonsgegevens?
Conform voorschrift verwijdert SVO persoonsgegevens die zijn verwerkt in verband met het lidmaatschap van onze vereniging uiterlijk twee jaar na beëindiging van het lidmaatschap. 

Welke cookies gebruiken wij?
SVO gebruikt géén cookies

Wat kunt u doen als u een klacht heeft?
Als u van mening bent dat SVO uw persoonsgegevens niet correct verwerkt, stuur dan een e-mail naar secretaris@svoisterwijk.nl.

Geef een antwoord