Statuten

STATUTEN S.V.O.
Deze statuten zijn een samenvoeging van de originele statuten van de oprichting van S.V.O.  op 11 december 1992, de wijzigingen van 6 oktober 1998 en de wijzigingen van 18 augustus 2015. Deze wijzigingen worden in cursief weergegeven. De originele statuten, zoals ze bij de notaris zijn getekend, zijn desgewenst in te zien bij de secretaris van S.V.O.
Het bestuur van S.V.O. – januari 2016
________________________
Artikel 1 1. De vereniging draagt de naam: SENIOREN VERENIGING OISTERWIJK. 2. Zij is gevestigd te Oisterwijk.
Artikel 2: Doel en middelen 1. De vereniging stelt zich ten doel in de meest ruime zin te bevorderen, dat woningen worden gebouwd, meer in het bijzonder seniorenwoningen, welke van goede kwaliteit zijn en tevens afgestemd zijn op de individuele woonwensen en financiële mogelijkheden van haar leden. 2. Zij tracht haar doel te bereiken:  a. door het maken van propaganda en het geven van voorlichting  b. met alle andere wettige middelen, welke tot het bereiken van het door haar gestelde doel bevorderlijk kunnen zijn.
Artikel 3: Lidmaatschap 1. De vereniging kent leden en ereleden. 2. Lid is hij/zij, die als zodanig is toegelaten. 3. Ereleden worden benoemd door de algemene vergadering op voordracht van het bestuur, als zij zich in de loop der jaren bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt voor de vereniging. 4. Ereleden hebben de rechten welke aan de leden bij deze zijn toegekend, echter niet de plichten.
Artikel 4: Toelating leden 1. Het bestuur beslist omtrent de toelating van de leden. Lid is degene die de leeftijd van vijftig (50) jaar heeft bereikt, zich inmiddels een daartoe vastgesteld formulier als zodanig heeft aangemeld bij de vereniging en zich heeft onderworpen aan de eventueel bij de aanmelding van het lid door het bestuur gestelde normen en regels ten aanzien van de aanwijzing en verdeling van de kavels casu quo woningen. 2. Het lidmaatschap van de vereniging is persoonlijk en mitsdien niet overdraagbaar noch vatbaar om door erfopvolging te worden verkregen.

2
Artikel 5 Het bestuur is bevoegd een lid te schorsen voor een periode van ten hoogste twee maanden in geval het lid bij herhaling in strijd handelt met zijn lidmaatschapsverplichtingen of door handelingen of gedragingen het belang van de vereniging in ernstige mate heeft geschaad. Gedurende de periode dat een lid is geschorst, kunnen de aan het lidmaatschap verbonden rechten niet worden uitgeoefend.
Artikel 6: Verenigingsjaar Het verenigingsjaar loopt gelijk met het kalenderjaar.
Artikel 7: Einde van het lidmaatschap 1. Het lidmaatschap eindigt:  a. door de dood van het lid  b. door opzegging van het lid  c. door opzegging namens de vereniging     Deze kan geschieden wanneer een lid heeft opgehouden aan de vereisten voor het      lidmaatschap bij de statuten gesteld te voldoen, wanneer hij zijn verplichtingen je-     gens de vereniging niet nakomt, alsook wanneer redelijkerwijs van de vereniging      niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren. d. door ontzetting     Deze kan alleen worden uitgesproken wanneer een lid in strijd met de statuten,     reglementen of besluiten der vereniging handelt, of de vereniging op onredelijke     wijze benadeelt. 2. Opzegging namens de vereniging geschiedt door het bestuur. 3. Opzegging van het lidmaatschap door het lid of door de vereniging kan slechts geschieden tegen het einde van een verenigingsjaar en met inachtneming van een opzegtermijn van vier weken. Echter kan het lidmaatschap onmiddellijk worden beëindigd indien van de vereniging of van het lid redelijkerwijs niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren. 4. Een opzegging in strijd met het bepaalde in het vorige lid, doet het lidmaatschap eindigen op het vroegst toegelaten tijdstip volgende op de datum waartegen was opgezegd. 5. Onmiddellijke beëindiging van het lidmaatschap door opzegging is voor een lid voorts mogelijk:  a. binnen één maand nadat een besluit waarbij de rechten van de leden zijn beperkt of       hun verplichtingen zijn verzwaard aan het lid bekend is geworden of is meegedeeld.      Het besluit is alsdan niet op dat lid van toepassing. Een lid is evenwel niet bevoegd     door opzegging een besluit waarbij de verplichtingen van geldelijke aard van de le-     den zijn verzwaard te zijnen opzichte uit te sluiten. b. Binnen een maand nadat een besluit tot omzetting van de vereniging in een andere      rechtsvorm of tot fusie aan hem is meegedeeld. 6. Ontzetting uit het lidmaatschap geschiedt door het bestuur. 7. Van een besluit tot opzegging van het lidmaatschap door de vereniging op grond dat  Redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren en van een besluit tot ontzetting uit het lidmaatschap staat de betrokkene binnen een maand na de ontvangst van de kennisgeving van het besluit beroep open op de algemene vergadering. Hij wordt daartoe ten spoedigste schriftelijk van het besluit met opgave van redenen in kennis gesteld. Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst.

3
8. Wanneer het lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar eindigt, blijft desalniettemin de jaarlijkse bijdrage voor het geheel verschuldigd.
Artikel 8: Geldmiddelen 1. De geldmiddelen der vereniging bestaan uit de contributies van de leden, inkomsten uit eigen vermogen, subsidies, verkrijgingen ingevolgde erfstellingen, welke overigens uitsluitend onder het voorrecht van boedelbeschrijving kunnen worden aanvaard, legaten en schenkingen en uit eventuele toevallige baten. 2. Ieder lid betaalt een contributie, waarvan het bedrag jaarlijks door de algemene vergadering wordt vastgesteld. 3. Nieuwe leden betalen een entreegeld waarvan de hoogte wordt vastgesteld door de algemene vergadering.
Artikel 9: Bestuur 1. Het aantal bestuursleden wordt vastgesteld door de algemene vergadering. Het bestuur   bestaat uit tenminste drie leden. De algemene vergadering bepaalt het aantal leden. 2. Bestuursleden worden benoemd, geschorst en ontslagen bij besluit van de algemene vergadering. 3. Het bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester, alsmede hun plaatsvervangers. 4. Elk bestuurslid treedt uiterlijk drie jaar na zijn benoeming af, volgens een door het bestuur op te maken rooster van aftreding. De aftredende is tweemaal herkiesbaar; wie in een tussentijdse vacature wordt benoemd, neemt op het rooster de plaats van zijn voorganger in. De aftredende die reeds tweemaal herkozen is, kan bij besluit van de algemene ledenvergadering nog hooguit eenmaal herkozen worden.
Artikel 10: Vertegenwoordiging De vereniging wordt vertegenwoordigd door het bestuur alsmede door twee bestuursleden tezamen.
Artikel 11: Bestuurstaak 1. Het bestuur heeft de goedkeuring van de algemene vergadering nodig voor het verrichten van handelingen welke een jaarlijks door de algemene vergadering vast te stellen bedrag te boven gaan. Op het ontbreken van deze goedkeuring kan door of tegen derden géén beroep worden gedaan. 2. Het bestuur is, na vooraf gekregen goedkeuring van de algemene vergadering, bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding en bezwaring van registergoederen en tot het aangaan van overeenkomsten, waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidsstelling voor een schuld van een derde verbindt.  Op het ontbreken van deze goedkeuring kan door of tegen derden een beroep worden gedaan.
Artikel 12: Kascommissie Jaarlijks wordt door de algemene vergadering uit de leden een kascommissie benoemd, welke bestaat uit tenminste twee personen, die geen deel mogen uitmaken van het bestuur. De kascommissie onderzoekt de rekening en verantwoording van het bestuur en brengt aan de algemene vergadering verslag uit.

4
Artikel 13: Algemene vergadering 1. De algemene vergaderingen worden bijeengeroepen door het bestuur met inachtne-  ming van een termijn van tenminste zeven dagen. 2. Behalve de jaarvergaderingen zullen algemene vergaderingen worden gehouden zo dikwijls het bestuur zulks wenselijk acht, alsmede zo dikwijls zulks schriftelijk met opgave van de te behandelen onderwerpen wordt verzocht door tenminste een zodanig aantal leden als bevoegd is tot het uitbrengen van een/tiende der stemmen in de algemene vergadering, indien alle leden tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn. 3. Na ontvangst van een verzoek als in lid 2 bedoeld is het bestuur verplicht tot bijeenroeping van een algemene vergadering op een termijn niet langer dan vier weken. Indien aan het verzoek tot bijeenroeping binnen veertien dagen nadat dit door het bestuur werd ontvangen, geen gevolg wordt gegeven, zullen de verzoekers zelf tot bijeenroeping kunnen overgaan op de wijze waarop het bestuur de algemene vergadering bijeenroept. 4. Het bestuur roept de algemene vergadering bijeen door middel van een schriftelijke kennisgeving, vermeldende de agenda, aan de leden, tenminste zeven dagen tevoren, de dag van oproeping en van de vergadering niet meegerekend. 5. Op de algemene vergadering wordt ondermeer behandeld:  a. verkiezing bestuursleden  b. jaarverslag  c. rekening en verantwoording door het bestuur over het in het afgelopen boekjaar       gevoerde bestuur  d. verslag van de kascommissie  e. décharge en benoeming van de kascommissie  f. vaststelling van het bedrag als bedoeld in artikel 11
Artikel 14: Besluitvorming in de algemene vergadering Alle besluiten van de algemene vergadering worden genomen bij volstrekte meerderheid van stemmen, tenzij in de wet of in deze statuten anders is bepaald. Bij staking van de stemmen wordt het voorstel geacht te zijn verworpen. Ieder lid, dat niet is geschorst, heeft in de algemene vergadering één stem.
Artikel 15: Statutenwijziging/ontbinding 1. De statuten kunnen worden gewijzigd bij besluit van de algemene vergadering, ge- nomen met een meerderheid van tenminste twee/derde van de stemmen. In deze vergadering moet tenminste de helft van de leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn. De oproeping van de algemene vergadering waar en statutenwijziging aan de orde is, geschiedt overeenkomstig het hiervoor onder artikel 13 bepaalde, waarbij de termijn van oproeping verdubbeld wordt. De oproeping dient vergezeld te gaan van een ontwerptekst van de statutenwijziging. 2. Indien in een vergadering, waarin een voorstel tot statutenwijziging aan de orde is,  niet de helft van de leden aanwezig is, zal de vergadering worden gesloten en direct weer worden heropend. In deze vergadering kan het besluit tot statutenwijziging worden genomen met een meerderheid van tenminste twee/derde van de stemmen, ongeacht het aantal aanwezige leden. 3. Hetgeen hiervoor is bepaald aangaande een statutenwijziging, is overeenkomstig van   toepassing op een besluit tot ontbinding van de vereniging. 4.  Ingeval van ontbinding wordt de bestemming van het liquidatiesaldo vastgesteld door   de algemene ledenvergadering.

5
Artikel 16 Ingeval van ontbinding zijn de leden niet aansprakelijk voor een eventueel tekort.
Artikel 17 In alle gevallen waarin deze statuten niet voorzien, beslist het bestuur.

Geef een antwoord