Welkom op website SVO

           e-mail: secretaris@svoisterwijk.nl

Welkom op onze site

U vindt op deze site informatie over de activiteiten voor onze vereniging.

Links in de gekleurde kolom vindt u een aantal onderwerpen. U kunt klikken op de “v” naast het onderwerp en dan verschijnt het submenu van dit onderwerp. Van daaruit kunt u een titel aanklikken. De tekst bij dit titel verschijnt dan op uw scherm. Wilt u terug naar het hoofdmenu, scroll dan eerst weer helemaal naar boven (langs de rechterkant van uw scherm) tot u het volledige hoofdmenu weer vindt. Van daaruit kunt u een ander onderwerp aanklikken.

Uiteraard is een deel van deze website afgeschermd omdat die informatie alleen voor onze leden is bedoeld.

Meer informatie over lidmaatschap vindt u bij de titel “lid worden” in het linkermenu.

Walleke ten Noever Bakker, secretaris SVO

Bestemmings plan Raadhuisstraat Moergestel.

Mathieu Bruurs 12-10-2021

Totaal 15 koopappartementen ,waarvan 9 van het dure segment(vanaf  € 300.000,-) met een gebruiksoppervlakte van circa 110-135 m² en 6 van het middensegment (tussen € 200.000 en € 300.000) met een gebruiksoppervlakte van circa 73 m². Totaal 30 parkeerplaatsen.

Beoog wordt om binnen grofweg het gebied gelegen tussen de Raadhuisstraat en de Postelstraat/Bosstraat een kwalitatief groen park, rondom de voormalige Pastorie, te realiseren met daarin een drietal nieuwe gebouwen. Er wordt daarmee kwaliteit toegevoegd aan dit deel van Moergestel en het groen en De Reusel worden meer beleefbaar gemaakt. Het gebied is nu niet of maar zeer beperkt toegankelijk. In de toekomst wordt het gebied openbaar toegankelijk.

Geachte raadsleden  van de gemeente Oisterwijk

Bestemmingplan Raadhuisstraat Moergestel.

Er is recent een woonwensen enquête in de gemeente Oisterwijk gehouden.

Deze woonwensenenquête is een gezamenlijk initiatief van SVM , VSO, KBO Haaren SVO  en de gemeente Oisterwijk en Companen en vertegenwoordigt 1100 senioren.

Van die 1100 senioren stemden  253(23%) senioren  uit Moergestel, 330(30%) uit Haaren 506(46%) uit Oisterwijk en 11(1%) uit Heukelom. We hadden in de gemeente Oisterwijk per 1/1/2021 7952  senioren waarvan 1441 in Moergestel, 1456 in Haaren, 4993 in Oisterwijk en 61 in Heukelom.

Wij willen de volgende punten onder uw aandacht brengen:

 1. Wat de senioren belangrijk vinden kunt u in bijgaande informatie vinden.

Voor de Raadhuisstraat is het volgende belangrijk uit deze enquête

Van de senioren die een appartement willen kopen, geeft 65% aan een middel dure appartement te willen kopen (€250.000 tot €300.000); 27% wil een duurder appartement.

 •  Het CBS geeft  aan dat het aantal senioren de komende 10 jaar met 25% zal stijgen, als gevolg van de dubbele vergrijzing. Het wordt een behoorlijke opgave voor de politiek  om de komende 10 jaar minimaal 140 senior woningen per jaar te realiseren in de gemeente Oisterwijk om aan deze vraag te voldoen. Die moeten gerealiseerd worden via nieuw te bouwen of te verbouwen seniorenwoningen.
 1. De laatste jaren zijn er voornamelijk gezinswoningen gebouwd in de gemeente Oisterwijk en ook in Nederland, waardoor er een scheve verhouding in woningaanbod is ontstaan. Het bouwen van seniorwoningen dient daarom prioriteit te krijgen en dit  bevordert de doorstroming van de woningen.

In Moergestel zijn sinds 2013   52  starters woningen gebouwd 13 aan de Lage Braken, 24 aan de Reuselhof en 15 aan Molenveld

Er zijn   10 senior woningen  gebouwd waarvan 4 aan de Reuselhof en 6 aan het Korenkwartier en 9 patiowoningen voor starters en senioren aan de Rozendries

 • De grond bij het Medisch Centrum is verkocht aan P.P.O.  Leystromen heeft dit in overleg met de gemeente verkocht. De opbrengst van deze grond wordt door Leystromen geïnvesteerd  in sociale huurwoningen en zorg b.v. de Bommelhof. Dus er is geen schriftelijke bevestiging betreffende grondgebonden woningen op het stuk grond naast het Medisch Centrum.
 • P.P.O. biedt de koopappartementen eerst aan de leden van het S.V.O. en daarna aan ingezeten van de gemeente Oisterwijk. Belangrijk is dat we bouwen voor inwoners van de gemeente Oisterwijk. Er komt een enorme migratie van omliggende gemeenten en ook in grote mate uit gemeente buiten Brabant. We weten dat er reeds een grote wachtlijst is voor deze appartementen bij PPO.

6. S.V.O. is voor integraal plan . We kijken niet alleen naar dit perceel aan de Raadhuisstraat  , maar ook naar het grotere geheel, waarbij we in de toekomst naar het plan Oude Pastorie kijken. Hier ontstaat een groen openbaar park langs de Reusel;  bewoners van het Medisch Centrum en de toekomstige bewoners van de 15 Koopappartementen en uiteraard ook de omwonenden van de Raadhuisstraat en Postelstraat kunnen dit park inlopen. Hierdoor wordt de kwaliteit toegevoegd aan dit deel van Moergestel.

  De grond naast het Medisch Centrum plus de aanliggende grond van de oude Pastorie heeft een grootte van 1,2 ha. Er is totaal geen sprake van bebouwingsdichtheid. Kijk maar naar Moers Midden met een grootte van 0,68 ha. en een geringe groenvoorziening en te weinig parkeerplaatsen. Rond het Medisch Centrum wordt een toegankelijk park aangelegd met veel groen en paden langs rivier de Reusel.

Er zijn 29 parkeerplaatsen hetgeen ruim voldoende is omdat gebleken is dat senioren gemiddeld 1 auto  per gezin hebben. De meesten hebben wel een elektrische fiets. Daarmee zal de toenamen van het aantal verkeersbewegingen zeer gering zijn.

Wel vinden wij het belangrijk dat er voldoende maatregelen worden genomen voor de veiligheid te bevorderen met name bij de uitritten van het Medisch Centrum

     DE uitslag van de woonwensen enquête was als volgt:

1. Verhuizen of huidige woning aanpassen? 

Ongeveer 30% van de senioren geeft aan, dat in de toekomst hun woning moeten worden aangepast. Daarnaast geeft 16 % aan, dat ze willen verhuizen omdat de aanpassingen moeilijk of niet te realiseren zijn. Ook geeft 48% van de senioren aan, dat ze niet willen verhuizen tenzij de gezondheid dit niet meer toelaat. 

Van de senioren wil 6% direct verhuizen.

Daarnaast wil 12 %  binnen 3-5 jaar verhuizen, en  9 %  wil binnen 5-10 jaar verhuizen. Dit betekent dat minimaal 27% van alle senioren willen verhuizen voor een veilige oude dag.

2. Naar een andere woonplaats?  

Nee, daar is iedereen erg duidelijk over. Daarbij is ook opmerkelijk dat 11% van de senioren nu wonend in Haaren of Moergestel, naar de woonkern Oisterwijk wil verhuizen. Minder dan 1% wil verhuizen naar buiten de gemeente Oisterwijk.  

3. Wonen in de eigen woonkern, maar wel vlak bij… 

Winkels, beschikbare zorg in de directe omgeving en met voldoende groen in de buurt en een plek waar men andere mensen kan ontmoeten, worden als belangrijkste argumenten genoemd.

4. Verpleegzorg? 

Als er verpleegzorg nodig is, verhuist 70% het liefst naar een aanleunwoning bij een verpleegzorginstelling. Men heeft zowel de voorkeur  voor een grondgebonden woning als een appartement. Het is opmerkelijk dat 14% van de senioren dan naar een serviceappartement zoals Burgtweide willen verhuizen. 

5. Wat voor soort huis? 

Momenteel woont 12% van de senioren in de gemeente Oisterwijk in een appartement, 21% in een hoek-of rijwoning, 29 % in een “twee onder een kap” en 38% in een vrijstaand huis. Dit betekent dat nu in de gemeente Oisterwijk 88% van de senioren in een grondgebonden woning woont.

De voorkeuren voor een nieuwe woning van de senioren zijn duidelijk anders, 

53% wil een grondgebonden woning, dat kan in een gewone structuur en ook in een hofje-structuur. Zowel met meerdere generaties bij elkaar als met alleen senioren bij elkaar. 

Een appartement wil 47%  van de senioren, Alle  appartementen met woonkeur plus en rollator geschikt, hebben duidelijk de voorkeur, eventueel in een seniorencomplex, zorg-serviceappartement of woonzorgcomplex . 

Daarvan wil 54% kopen en 46% huren.  

Kangoeroewoningen en mantelzorgwoningen (in de tuin van de mantelzorger) zijn duidelijk minder populair. 

6. Hoe  duur willen senioren kopen of huren? 

            Van de senioren die willen kopen, wil 57% een grondgebonden woning en 43% een            appartement.

Van de senioren die een grondgebonden woningen willen kopen, geeft 45% aan een middel dure (€300.000) en 45% een duurdere woning te willen kopen.

Van de senioren die een appartement willen kopen, geeft 65% aan een middel dure appartement te willen kopen (€250.000 tot €300.000); 27% wil een duurder appartement.

Van de senioren die willen huren, wil 49% een grondgebonden woning en 51% een appartement.

Van de senioren die een grondgebonden woning willen huren, wil 38% dat doen voor €752 per maand, 41% wil €900 per maand betalen en 22% wil meer betalen.

Van de senioren die een voorkeur hebben voor een appartement, wil daar 34%  voor €752 per maand voor betalen (sociaal), 41% wil €900 huur per maand en  26% wil meer betalen.

            Namens het SVO bestuur.

            Eugene Bex, Thieu Bruurs ,Harrie van Wezel, Jan van Son en Walleke ten Noever Bakker.

            Namens SVM

            Henk van de Bijgaart.

Overleg over Project de Leye met wethouder Spekle d.d. 27-9-2021

Brief ter voorbereiding op het gesprek van wethouder A Spekle en Silvia de Kort .

Hallo Mevrouw Spekle , Mevrouw Bogaers en Mevrouw de Kort.

Wij hebben ons uiteraard voorbereid op het gesprek van morgen.

Daarom vindt u een aantal bijlages over de onderwerpen die we samen zouden willen bespreken en wel de volgende:

 1. De afspraken die we gemaakt hebben over de rol van SVO met de gemeente samen met wethouder Peter Smit en Frenkel Beerens in 2018. Zie PDF bijlage en bijlage van 20181001

. ,, SVO geeft aan er positief tegenover te staan om te participeren in de uitgangspunten voor het project De Leye. Zij worden dus aan de voorkant betrokken bij het formuleren van de uitgangspunten en vormen een adviesorgaan voor het college.’’

 1. Zoals u weet hebben we een woonwensen enquête gehouden onder de senioren van Oisterwijk. Deze woonwensenenquête is een gezamenlijk initiatief van alle seniorenverenigingen en de gemeente Oisterwijk en Companen en vertegenwoordigt 1100 senioren. We willen graag met u bespreken wat  de senioren in de gemeente Oisterwijk belangrijk vinden op basis van de woonwensen enquête?

Voorstel plan de Leye. Dit project kan een eerste stap zijn om tegemoet te komen aan  de wensen uit de seniorenenquête. SVO heeft een voorstel uitgewerkt op basis van een aantal uitgangspunten. Zie Word bijlage Woonwensen enquête 2021 etc.

 1. Op basis van de uitkomsten van de woonwensen enquête hebben we een analyse gemaakt van het aantal seniorwoningen wat de komende  10 jaar nodig is in Oisterwijk zie exel  bijlage1 Ook is er toegevoegd de CBS prognose van het aantal senioren dat zij de komende 10 jaar verwachten.

Tevens hebben we een globale samenvatting gemaakt van de financiële consequenties van het advies wat we gegeven hebben voor ons voorstel van de Leye.

Wij realiseren ons dat dit veel informatie is, maar wij willen ons advies wel goed onderbouwen.

Mochten er vragen zijn dan horen we dat graag.

Met vriendelijke groeten,

Namens Eugene Bex, Jan van Son en Harrie van Wezel

Reactie van de gemeente op het overleg.

Beste Harrie,

Op maandag 27 september heeft een gesprek plaatsgevonden met leden van de SVO, wethouder Anne Cristien Spekle en Sylvia Kort (afdelingshoofd Ruimte). Aanleiding van het gesprek was de behandeling het project de Leye in de raad op 12 juli en een eerder gesprek tussen SVO en gemeente op 28 juni.

De agenda was als volgt:

 1. Terugblik raadsvergadering 12 juli
 2. Rol SVO tav dossier de Leye
 3. (Werk)afspraken
 4. SVO heeft hier aan toegevoegd graag nog de resultaten van de woonwensen enquête en de mogelijke consequenties voor het project de Leye te willen bespreken.

 Hieronder een korte samenvatting van de bespreking:

 1. Het is de SVO niet duidelijk waarom op locatie de Leye ook andere doelgroepen worden gevestigd. Immers starters hoeven niet perse in het centrum te wonen. Verder geeft SVO aan dat de te verwachten parkeerproblemen kleiner zullen zijn als er alleen senioren gaan wonen. De gemeente geeft aan dat de raad er voor heeft gekozen om diverse doelgroepen hier in onder te brengen. Alleen of overwegend seniorenwoningen zou voor dit concept te eenzijdig zijn. De SVO geeft aan dit te begrijpen. Maar benadrukken dat de vergrijzing zal gaan verdubbelenen een locatie zoals de Leye één van de laatste mogelijkheden is seniorenwoningen in het centrum van Oisterwijk.
 2. De gemeente vergelijkt de rol van het SVO met die van de adviescommissie Sociaal Domein. Waar advies wordt gegeven op voorgestelde plannen. Daarbij wordt op het plan geadviseerd en geen aparte plannen ontwikkeld. Het SVO geeft aan ook de adviesrol te willen blijven vervullen. Echter in eerdere overleggen met Peter Smit is gevraagd of zij ook met initiatieven willen komen. De wethouder geeft aan dat we dat stadium al voorbij zijn, omdat de plannen nu verder uitgewerkt gaan worden. Het plan dat SVO zondag 26-9 heeft gemaild nemen wij voor kennisgeving aan en is ook doorgemaild aan de projectleider mevrouw Claassen. 
 3. De SVO wil de gemeente blijven adviseren over het project de Leye. De gemeente zal SVO betrekken als het voorstel richting de raad gaat om hen om advies te vragen. Dit op dezelfde manier als bij de adviescommissie Sociaal Domein. Zij mogen schriftelijk hun advies uitbrengen, dit wordt toegevoegd aan het voorstel. Het is aan de gemeente of het advies in het voorstel wordt verwerkt. Tip van de gemeente, hou het kort en krachtig.
 4. De uitslag van de woonwensen enquête kan niet mee worden genomen in het project de Leye. Immers dit project is al lange tijd in ontwikkeling. De enquête kan wellicht input zijn voor de nieuwe woonzorgvisie van de gemeente. De woonzorgvisie is onderdeel van de portefeuilles van wethouders Logister en Dankers. SVO geeft aan dat hierover al een gesprek heeft plaatsgevonden. 

Wij verwachten met dit gesprek en het verslag duidelijkheid te hebben geschept in elkaars verwachtingen. Zodat wij op een prettige manier samen kunnen blijven werken aan het mooie Oisterwijk.

Met vriendelijke groet,

Sylvia Kort

Toelichting van SVO voor de gemeente op project de Leye.

Wat vinden de senioren in de gemeente Oisterwijk belangrijk op basis van de woonwensen enquete?

Deze woonwensenenquête is een gezamenlijk initiatief van alle seniorenverenigingen en de gemeente Oisterwijk en Companen en vertegenwoordigt 1100 senioren.

1. Verhuizen of huidige woning aanpassen? 

Ongeveer 30% van de senioren geeft aan, dat in de toekomst hun woning moeten worden aangepast. Daarnaast geeft 16 % aan, dat ze willen verhuizen omdat de aanpassingen moeilijk of niet te realiseren zijn. Ook geeft 48% van de senioren aan, dat ze niet willen verhuizen tenzij de gezondheid dit niet meer toelaat. 

Van de senioren wil 6% direct verhuizen.

Daarnaast wil 12 %  binnen 3-5 jaar verhuizen, en  9 %  wil binnen 5-10 jaar verhuizen. Dit betekent dat minimaal 27% van alle senioren willen verhuizen voor een veilige oude dag.

2. Naar een andere woonplaats?  

Nee, daar is iedereen erg duidelijk over. Daarbij is ook opmerkelijk dat 11% van de senioren nu wonend in Haaren of Moergestel, naar de woonkern Oisterwijk wil verhuizen. Minder dan 1% wil verhuizen naar buiten de gemeente Oisterwijk.  

3. Wonen in de eigen woonkern, maar wel vlak bij… 

Winkels, beschikbare zorg in de directe omgeving en met voldoende groen in de buurt en een plek waar men andere mensen kan ontmoeten, worden als belangrijkste argumenten genoemd.

4. Verpleegzorg? 

Als er verpleegzorg nodig is, verhuist 70% het liefst naar een aanleunwoning bij een verpleegzorginstelling. Men heeft zowel de voorkeur  voor een grondgebonden woning als een appartement. Het is opmerkelijk dat 14% van de senioren dan naar een serviceappartement zoals Burgtweide willen verhuizen. 

5. Wat voor soort huis? 

Momenteel woont 12% van de senioren in de gemeente Oisterwijk in een appartement, 21% in een hoek-of rijwoning, 29 % in een “twee onder een kap” en 38% in een vrijstaand huis. Dit betekent dat nu in de gemeente Oisterwijk 88% van de senioren in een grondgebonden woning woont.

De voorkeuren voor een nieuwe woning van de senioren zijn duidelijk anders, 

53% wil een grondgebonden woning, dat kan in een gewone structuur en ook in een hofje-structuur. Zowel met meerdere generaties bij elkaar als met alleen senioren bij elkaar. 

Een appartement wil 47%  van de senioren, Alle  appartementen met woonkeur plus en rollator geschikt, hebben duidelijk de voorkeur, eventueel in een seniorencomplex, zorg-serviceappartement of woonzorgcomplex . 

Daarvan wil 54% kopen en 46% huren.  

Kangoeroewoningen en mantelzorgwoningen (in de tuin van de mantelzorger) zijn duidelijk minder populair. 

6. Hoe  duur willen senioren kopen of huren? 

            Van de senioren die willen kopen, wil 57% een grondgebonden woning en 43% een            appartement.

Van de senioren die een grondgebonden woningen willen kopen, geeft 45% aan een middel dure (€300.000) en 45% een duurdere woning te willen kopen.

Van de senioren die een appartement willen kopen, geeft 65% aan een middel dure appartement te willen kopen (€250.000 tot €300.000); 27% wil een duurder appartement.

Van de senioren die willen huren, wil 49% een grondgebonden woning en 51% een appartement.

Van de senioren die een grondgebonden woning willen huren, wil 38% dat doen voor €752 per maand, 41% wil €900 per maand betalen en 22% wil meer betalen.

Van de senioren die een voorkeur hebben voor een appartement, wil daar 34%  voor €752 per maand voor betalen (sociaal), 41% wil €900 huur per maand en  26% wil meer betalen.

Voorstel plan de Leye.

Dit project kan een eerste stap zijn om tegemoet te komen aan  de wensen uit de seniorenenquête.

 • De raad heeft aangegeven, dat 50% van de woningen sociale woningen moeten zijn en gezien de schaarste aan woningen het maximaal mogelijke.
 • Het CBS geeft  aan dat het aantal senioren de komende 10 jaar met 25% zal stijgen, als gevolg van de dubbele vergrijzing. Het wordt een behoorlijke opgave voor de politiek  om de komende 10 jaar minimaal 140 senior woningen per jaar te realiseren om aan deze vraag te voldoen. Die moeten gerealiseerd worden via nieuw te bouwen of te verbouwen seniorenwoningen. (zie bijlage 1)
 • De laatste jaren zijn er voornamelijk gezinswoningen gebouwd in Oisterwijk en ook in Nederland, waardoor er een scheve verhouding in woningaanbod is ontstaan.

Conclusie :

Het bouwen van woningen dient prioriteit te krijgen in dit plan omdat er een enorme schaarste aan woningen is ontstaan, vooral voor senioren en starters.

De Leye is ideaal voor de bouw van seniorenwoningen, zoals uit de enquête naar voren is gekomen, in de nabijheid van winkels en  beschikbare zorg in de directe omgeving.

Starterswoningen zouden b.v. op KVL Oost gerealiseerd kunnen worden.

De woningen die we voorstellen op de Leye voldoen allen aan Woonkeur Plus  rollator geschikt. Deze zijn ook prima geschikt voor kleine gezinnen.

We stellen de volgende verdeling voor.

 • 24 grondgebonden woningen in koop en huur sector

– Waarvan 13 rijwoningen in een hofje structuur. Aangezien dat sociale woningbouw kan zijn is ons voorstel om daar €200/m2 voor te berekenen.

Dat is 1/3 van de normale grond prijs. Te verhuren door  Leystromen met de uitdrukkelijke wens aan senioren in Oisterwijk toe te kennen.

 Daarvoor zijn 13 x 160 m2 =2080 m2 nodig  en 17 parkeerplaatsen.

 -Daarnaast 11 geschakelde grondgebonden woningen in dure koop sector. Daarvoor zijn 11x 240 m2 = 2640 m2 nodig en 4 parkeerplaatsen voor bezoekers. De bewoners parkeren op de eigen grond.

We stellen voor deze woningen aan de Baerdijk te bouwen. De woningen zijn 1.5 hoog waardoor boven logeerkamer(s) en opslagruimte gemaakt kan worden..

De grondgebonden woningen hebben een totaal aan 4720 m2. Aangenomen kan worden dat de helft als tuin wordt gebruikt. Dat betekent dat ca 2400 m2 bebouwd wordt en 2320 m2 als groenvoorziening (beleving) kan worden gezien. Bij appartementen heb je ook groen nodig rond de appartementen.

 • 48 Appartementen in koopsector bij  4 hoog.

– 14  middel dure appartementen  van €250.000.  

– 20  middel dure  appartementen van €300.000.

–  14 in dure appartementen van €400.000..

Daarvoor zijn 2 blokken van  800 m2 = 1600 m2

De appartementen krijgen allen een parkeerkelder.

(In de nabije omgeving zijn verschillende appartementen die 4 hoog zijn.)

 •  48 appartementen voor de sociale sector te bouwen door Leystromen. Deze appartementen worden ook 4 hoog gebouwd. Deze  appartementen en het appartementengebouw van Thebe  worden voorzien van een parkeerkelder. Deze gezamenlijke parkeerkelder wordt betaald uit de algemene middelen. Daarvoor is een woonblok van 1200 m2  nodig. De PG plaatsen worden op grond van Thebe gerealiseerd.

De appartementen worden gebouwd zoveel mogelijk tegen de Vloet zodat er weinig bezwaren vanuit de omgeving worden verwacht.

Samenvattend

Van de totaal beschikbare ruimte van 15200 m2 van de Leye wordt 2400 + 1600+1200= 5200 m2 bebouwd en met nog 10000 m2 voldoende ruimte voor het zo gewenst woonzorglandschap en fiets en wandelpanden in dit concept. Dit komt mede doordat we voor alle appartementen uitgaan van parkeerkelders waardoor geen groot parkeerterrein nodig is.

We stellen voor 93 appartementen en 24 grondgebonden woningen. Totaal dus 117

woningen.

Daarvan stellen we 58 woningen in de sociale  huur voor. 50%

We stellen 34 woningen in de middel dure koop voor  29%

We stellen 25 woningen in de dure sector voor   21%

De opbrengst voor de gemeente hebben we begroot op €3.46KK

Zie bijlage 1

Tot slot: De meeste senioren willen in Oisterwijk blijven wonen. Hoe kunnen we in het project van de Leye daar aan tegemoet komen.

                        Namens het SVO bestuur.

                        Eugene Bex, Harrie van Wezel, Jan van Son en Walleke ten Noever Bakker.

Wat vinden de senioren in de gemeente Oisterwijk belangrijk op basis van de woonwensen enquete?

Deze woonwensenenquête is een gezamenlijk initiatief van alle seniorenverenigingen en de gemeente Oisterwijk en Companen en vertegenwoordigt 1100 senioren.

1. Verhuizen of huidige woning aanpassen? 

Ongeveer 30% van de senioren geeft aan, dat in de toekomst hun woning moeten worden aangepast. Daarnaast geeft 16 % aan, dat ze willen verhuizen omdat de aanpassingen moeilijk of niet te realiseren zijn. Ook geeft 48% van de senioren aan, dat ze niet willen verhuizen tenzij de gezondheid dit niet meer toelaat. 

Van de senioren wil 6% direct verhuizen.

Daarnaast wil 12 %  binnen 3-5 jaar verhuizen, en  9 %  wil binnen 5-10 jaar verhuizen. Dit betekent dat minimaal 27% van alle senioren willen verhuizen voor een veilige oude dag.

2. Naar een andere woonplaats?  

Nee, daar is iedereen erg duidelijk over. Daarbij is ook opmerkelijk dat 11% van de senioren nu wonend in Haaren of Moergestel, naar de woonkern Oisterwijk wil verhuizen. Minder dan 1% wil verhuizen naar buiten de gemeente Oisterwijk.  

3. Wonen in de eigen woonkern, maar wel vlak bij… 

Winkels, beschikbare zorg in de directe omgeving en met voldoende groen in de buurt en een plek waar men andere mensen kan ontmoeten, worden als belangrijkste argumenten genoemd.

4. Verpleegzorg? 

Als er verpleegzorg nodig is, verhuist 70% het liefst naar een aanleunwoning bij een verpleegzorginstelling. Men heeft zowel de voorkeur  voor een grondgebonden woning als een appartement. Het is opmerkelijk dat 14% van de senioren dan naar een serviceappartement zoals Burgtweide willen verhuizen. 

5. Wat voor soort huis? 

Momenteel woont 12% van de senioren in de gemeente Oisterwijk in een appartement, 21% in een hoek-of rijwoning, 29 % in een “twee onder een kap” en 38% in een vrijstaand huis. Dit betekent dat nu in de gemeente Oisterwijk 88% van de senioren in een grondgebonden woning woont.

De voorkeuren voor een nieuwe woning van de senioren zijn duidelijk anders, 

53% wil een grondgebonden woning, dat kan in een gewone structuur en ook in een hofje-structuur. Zowel met meerdere generaties bij elkaar als met alleen senioren bij elkaar. 

Een appartement wil 47%  van de senioren, Alle  appartementen met woonkeur plus en rollator geschikt, hebben duidelijk de voorkeur, eventueel in een seniorencomplex, zorg-serviceappartement of woonzorgcomplex . 

Daarvan wil 54% kopen en 46% huren.  

Kangoeroewoningen en mantelzorgwoningen (in de tuin van de mantelzorger) zijn duidelijk minder populair. 

6. Hoe  duur willen senioren kopen of huren? 

            Van de senioren die willen kopen, wil 57% een grondgebonden woning en 43% een            appartement.

Van de senioren die een grondgebonden woningen willen kopen, geeft 45% aan een middel dure (€300.000) en 45% een duurdere woning te willen kopen.

Van de senioren die een appartement willen kopen, geeft 65% aan een middel dure appartement te willen kopen (€250.000 tot €300.000); 27% wil een duurder appartement.

Van de senioren die willen huren, wil 49% een grondgebonden woning en 51% een appartement.

Van de senioren die een grondgebonden woning willen huren, wil 38% dat doen voor €752 per maand, 41% wil €900 per maand betalen en 22% wil meer betalen.

Van de senioren die een voorkeur hebben voor een appartement, wil daar 34%  voor €752 per maand voor betalen (sociaal), 41% wil €900 huur per maand en  26% wil meer betalen.

Voorstel plan de Leye.

Dit project kan een eerste stap zijn om tegemoet te komen aan  de wensen uit de seniorenenquête.

 • De raad heeft aangegeven, dat 50% van de woningen sociale woningen moeten zijn en gezien de schaarste aan woningen het maximaal mogelijke.
 • Het CBS geeft  aan dat het aantal senioren de komende 10 jaar met 25% zal stijgen, als gevolg van de dubbele vergrijzing. Het wordt een behoorlijke opgave voor de politiek  om de komende 10 jaar minimaal 140 senior woningen per jaar te realiseren om aan deze vraag te voldoen. Die moeten gerealiseerd worden via nieuw te bouwen of te verbouwen seniorenwoningen. (zie bijlage 1)
 • De laatste jaren zijn er voornamelijk gezinswoningen gebouwd in Oisterwijk en ook in Nederland, waardoor er een scheve verhouding in woningaanbod is ontstaan.

Conclusie :

Het bouwen van woningen dient prioriteit te krijgen in dit plan omdat er een enorme schaarste aan woningen is ontstaan, vooral voor senioren en starters.

De Leye is ideaal voor de bouw van seniorenwoningen, zoals uit de enquête naar voren is gekomen, in de nabijheid van winkels en  beschikbare zorg in de directe omgeving.

Starterswoningen zouden b.v. op KVL Oost gerealiseerd kunnen worden.

De woningen die we voorstellen op de Leye voldoen allen aan Woonkeur Plus  rollator geschikt. Deze zijn ook prima geschikt voor kleine gezinnen.

We stellen de volgende verdeling voor.

 • 24 grondgebonden woningen in koop en huur sector

– Waarvan 13 rijwoningen in een hofje structuur. Aangezien dat sociale woningbouw kan zijn is ons voorstel om daar €200/m2 voor te berekenen.

Dat is 1/3 van de normale grond prijs. Te verhuren door  Leystromen met de uitdrukkelijke wens aan senioren in Oisterwijk toe te kennen.

 Daarvoor zijn 13 x 160 m2 =2080 m2 nodig  en 17 parkeerplaatsen.

 -Daarnaast 11 geschakelde grondgebonden woningen in dure koop sector. Daarvoor zijn 11x 240 m2 = 2640 m2 nodig en 4 parkeerplaatsen voor bezoekers. De bewoners parkeren op de eigen grond.

We stellen voor deze woningen aan de Baerdijk te bouwen. De woningen zijn 1.5 hoog waardoor boven logeerkamer(s) en opslagruimte gemaakt kan worden..

De grondgebonden woningen hebben een totaal aan 4720 m2. Aangenomen kan worden dat de helft als tuin wordt gebruikt. Dat betekent dat ca 2400 m2 bebouwd wordt en 2320 m2 als groenvoorziening (beleving) kan worden gezien. Bij appartementen heb je ook groen nodig rond de appartementen.

 • 48 Appartementen in koopsector bij  4 hoog.

– 14  middel dure appartementen  van €250.000.  

– 20  middel dure  appartementen van €300.000.

–  14 in dure appartementen van €400.000..

Daarvoor zijn 2 blokken van  800 m2 = 1600 m2

De appartementen krijgen allen een parkeerkelder.

(In de nabije omgeving zijn verschillende appartementen die 4 hoog zijn.)

 •  48 appartementen voor de sociale sector te bouwen door Leystromen. Deze appartementen worden ook 4 hoog gebouwd. Deze  appartementen en het appartementengebouw van Thebe  worden voorzien van een parkeerkelder. Deze gezamenlijke parkeerkelder wordt betaald uit de algemene middelen. Daarvoor is een woonblok van 1200 m2  nodig. De PG plaatsen worden op grond van Thebe gerealiseerd.

De appartementen worden gebouwd zoveel mogelijk tegen de Vloet zodat er weinig bezwaren vanuit de omgeving worden verwacht.

Samenvattend

Van de totaal beschikbare ruimte van 15200 m2 van de Leye wordt 2400 + 1600+1200= 5200 m2 bebouwd en met nog 10000 m2 voldoende ruimte voor het zo gewenst woonzorglandschap en fiets en wandelpanden in dit concept. Dit komt mede doordat we voor alle appartementen uitgaan van parkeerkelders waardoor geen groot parkeerterrein nodig is.

We stellen voor 93 appartementen en 24 grondgebonden woningen. Totaal dus 117

woningen.

Daarvan stellen we 58 woningen in de sociale  huur voor. 50%

We stellen 34 woningen in de middel dure koop voor  29%

We stellen 25 woningen in de dure sector voor   21%

De opbrengst voor de gemeente hebben we begroot op €3.46KK

Zie bijlage 1

Tot slot: De meeste senioren willen in Oisterwijk blijven wonen. Hoe kunnen we in het project van de Leye daar aan tegemoet komen.

                        Namens het SVO bestuur.

                        Eugene Bex, Harrie van Wezel, Jan van Son en Walleke ten Noever Bakker.

Nieuwsklok bericht van SVO

Titel: Uitslag woonwensenenquête senioren is bekend.

Ondertitel:

Wat vinden de senioren in de gemeente Oisterwijk op basis van de woonwensenenquête 2021?

654 senioren senioren vulden namens 1100 inwoners de vragenlijst over hun woonwensen in. Dit zijn de uitkomsten:

Verhuizen of huidige woning aanpassen?

Ongeveer 30% van de senioren geeft aan dat er in de toekomst aanpassingen aan hun woning moeten komen. Daarnaast geeft 16 % aan dat ze willen verhuizen omdat de aanpassingen moeilijk of niet te realiseren zijn. Ook geeft 48% van de senioren aan dat ze niet willen verhuizen tenzij de gezondheid dit niet neer toelaat.

Van de senioren wil 6% direct verhuizen.12 % wil binnen 3-5 jaar verhuizen. 9 %  wil binnen 5-10 jaar verhuizen. In totaal wil 27% verhuizen.

Naar een andere woonplaats?

Nee, daar is iedereen erg duidelijk over. Men wil in de huidige gemeente blijven wonen waarbij 11% binnen de gemeente wil verhuizen. Minder dan 1% wil verhuizen naar buiten de gemeente Oisterwijk.

Wonen in de eigen woonkern, maar wel vlak bij…

Winkels, beschikbare zorg in de directe omgeving en met voldoende groen in de buurt en een plek waar men andere mensen kan ontmoeten.

Verpleegzorg?

Als er verpleegzorg nodig is, verhuist 70% het liefst naar een aanleunwoning bij een verpleegzorginstelling. 14% wil naar een serviceappartement zoals Burgtweide.

Wat voor soort huis?

Momenteel woont 12% in een appartement, 21% in een hoek-of rijwoning, 29 % in een “twee onder een kap” en 38% in een vrijstaand huis.

De voorkeuren voor een nieuwe woning zijn duidelijk anders,

53% wil een grondgebonden woning, dat kan in een gewone structuur en ook in een hofje-structuur. Zowel met meerdere generaties bij elkaar als met alleen senioren bij elkaar.

47% wil een appartement, daarvan hebben appartementen met woonkeur rollator geschikt, eventueel in een seniorencomplex, zorgserviceappartement of woonzorgcomplex en gewone appartementen de voorkeur.

Daarvan wil 54% kopen en 46% huren.

Kangoeroewoningen en mantelzorgwoningen (in de tuin van de mantelzorger) zijn duidelijk minder populair.

Hoe groot en hoe duur?

Van de senioren die willen kopen wil 57% een grondgebonden woning en 43% een appartement. Van deze groep wil 45% een middeldure (€300.000) en 45% een dure woning.

Van de senioren die een appartement wil kopen geeft 65% aan een middeldure woning te willen kopen (€250.000 tot €300.000); 27% wil een duur appartement. Van de senioren die willen huren wil 49% een grondgebonden woning en 51% een appartement.

Van de senioren die een voorkeur hebben voor een appartement, wil 34% daarvoor €752 per maand betalen (sociaal), 41% wil €900 huur per maand, 26% meer.

Van de senioren die een grondgebonden woning willen huren, wil 38% dat doen voor €752 per maand. 41% wil €900 per maand betalen, 22% wil meer betalen.

Een uitgebreide analyse staat op de website van SVO https://svoisterwijk.nl   Reageren naar secretaris@svoisterwijk.nl

Woonwensenenquête 2021

secretariaat: Eikenven 29, 5062 AD Oisterwijk
tel. 06-10303052 , email: secretaris@svoisterwijk.nl

                                                                                                                                       juli 2021

SVO heeft samen met de gemeente en met Companen en SVM in Moergestel, KBO Haaren en VSO Oisterwijk een woonwensenenquête opgesteld en afgenomen.

We trekken uit deze woonwensenenquête de volgende conclusies:

 1. Er hebben 654 senioren gereageerd en die vertegenwoordigen samen 1117 senioren. Oisterwijk had 46%, Moergestel 23%, Haaren 30% en Heukelom 1% van de respondenten. De gemiddelde leeftijd van de respondenten was 74 jaar.

Een uitstekend resultaat voor deze gezamenlijke woonwensenenquête.

 • 99% van de senioren in Oisterwijk wil in de gemeente blijven wonen, waarbij 11% wil verhuizen vanuit Moergestel, Haaren en Heukelom naar Oisterwijk.

Voor senioren is het belangrijk dat die in de gemeente Oisterwijk kunnen blijven wonen. Daarom is het belangrijk voor de Oisterwijkers te bouwen als het seniorenwoningen betreft.

 • Het aantal respondenten dat met een partner samenwoont is 71%, alleenwonend is 27%, anders 2%
 • 91% van de senioren wil thuiszorg door beroepskrachtenen, 9% door familie en kennissen.
 • Als verpleegzorg elders nodig is dan wil:

44% een woning bij een zorginstelling huren,    

26% een woning bij een zorginstelling kopen,   

14 % een serviceappartement b.v. Burgtweide,   

9% verpleegzorg met indicatiestelling en          

7% een particuliere zorgvilla.                                                     

 • In wat voor woning woont u nu?
 • Vrijstaande woning                              38%
 • Twee onder een kap                             29%
 • Hoek- of rijwoning                                21%
 • Appartement                                           8%
 • Appartement in een seniorencomplex    4%
 • Wilt u in uw huidige woning blijven wonen?

Ja tenzij de gezondheid dit niet meer toelaat  49%

Ja                                                                      24%

Nee ik wil zo snel mogelijk verhuizen             6%.

Nee ik wil verhuizen over 3 tot 5 jaar             12% 

Nee ik wil verhuizen over 5 tot 10 jaar            9%

 • Heeft uw woning i.v.m. het ouder worden aanpassingen nodig?

Nee                                                                              54%

Ja, maar die aanpassingen moeten we nog uitvoeren 30%

Ja daarom willen we dan verhuizen                    16%

 • Als de senior wil verhuizen dan wil 43% kopen, 39% wil huren en 18% heeft geen voorkeur.
 1. Welke woning heeft uw voorkeur als u wilt verhuizen. (3 antwoorden waren mogelijk)

A Appartement                                                                         29%

 • Appartement woonkeur-plus evt. in seniorencomplex       48%
 • Appartement met zorgservice                                              27%
 • Appartement algemeen                                                        25%
 • Totaal                                                                                 100%

B. Grondgebonden woningen                                                 71%

– grondgebonden seniorenwoning                                          35%

– grondgebonden seniorenwoning woonkeur plus              18%

– hofje grondgebonden woning voor meerdere generaties     20%

– hofje grondgebonden woning alleen voor ouderen              17%

– mantelzorgwoning in tuin.                                                       5%

– meerdere generatie/kangoeroe woning                                   4%

Totaal                                                                                      100%

 1. Van de senioren die willen kopen wil 57% een grondgebonden woning en 43% een appartement. Van deze groep wil 45% een middeldure (€300.000) en 45% een dure woning en 10% een woning voor €200.000.

Van de senioren die een appartement wil kopen geeft 65% aan een middel dure woning te willen kopen (€250.000 tot €300.000) 27% wil een duur appartement van €400.000 en meer. 8% wil kopen in sociale sector voor €200.000.

Dit is te verklaren omdat de huizen van bestaande rijtjeswoningen van de senioren in Oisterwijk altijd verkocht worden in de middeldure sector.

Een groot deel van de senioren in de gemeente Oisterwijk is, volgens Companen, in het bezit van een koopwoning.  Dat betekent dat op dit moment de middeldure woningen prima woningen zijn voor de sociale koopsector als men nu een koopwoning heeft.

 1. Van de senioren die een appartement willen huren wil 34% dat voor €752 /maand (sociaal), 41% wil €900 huur per maand betalen, 18% wil €1200  en 8% wil meer dan €1200 huur per maand betalen voor een appartement.

Voor grondgebonden huurwoningen wil 38%  €752 per maand betalen. 41% wil €900 per maand betalen, 18% wil €1200 per maand betalen en 4% wil meer betalen.

De huur- en koopsector verschillen duidelijk en dit heeft alles te maken met de marktsituatie in de woningbouw in Oisterwijk.

 1. Er zijn veel verschillende antwoorden gegeven op de vraag welke punten belangrijk zijn wat betreft de woonomgeving. Hier waren 3 antwoorden mogelijk.

In volgorde van belangrijkheid noemen we de volgende kenmerken:

% van% van
Belangrijk bij keuze plek om te wonenaantallendeelnemers   totaal
winkels op loopafstand41964%27%
zorg beschikbaar in directe omgeving26040%16%
voldoende groen in de buurt19530%12%
Een plek waar ik andere mensen kan ontmoeten18228%12%
wonen met mensen van verschillende leeftijden in buurt15223%10%
woning voldoet aan woonkeur rollator geschikt12419%8%
dicht bij openbaar vervoer9114%6%
voldoende parkeergelegenheid in omgeving9014%6%
wonen met andere senioren in de buurt6510%4%
Totaal1578242%100%
 1. Op de vraag over een nieuwe relatie heeft slechts 6 % gereageerd en over woning splitsen heeft 8% gereageerd. Dat is statistisch te laag om daar een uitspraak over te doen.

Namens het SVO bestuur,

Eugene Bex, Harrie van Wezel, Jan van Son en Walleke ten Noever Bakker

Welkom en eerste kennismaking

 

Door Walleke ten Noever Bakker, secretaris

Welkom op de website van Senioren Vereniging Oisterwijk, dé vereniging die zich inzet voor de bouw van comfortabele seniorenwoningen.

WAT IS SVO

SVO staat voor Senioren Vereniging in de gemeente Oisterwijk. De vereniging is in 1992 opgericht en heeft als doel te bevorderen dat er meer huur- en koop woningen worden gebouwd voor alle senioren in Oisterwijk en Moergestel. Woningen van goede kwaliteit en afgestemd op de individuele woonwensen en financiële mogelijkheden van senioren.
Maar lang niet elke senior wil naar een nieuwe woning. Velen willen in het huis blijven waar ze al zoveel jaren plezierig hebben gewoond. Maar vaak zijn die huizen niet geheel geschikt om daar op oudere leeftijd in te wonen. Die woningen moeten worden aangepast. Ook daar kan de SVO ondersteuning bieden, door informatie te geven over aanpassingen van de bestaande woning. Vaak betreft dat electronische hulpmiddelen om het wonen comfortabeler te maken maar we kunnen onze leden ook adviseren over bouwkundige aanpassingen.

Kortom: SVO wil voor iedere senior een passende woning!

Om dit te bereiken worden de volgende hoofddoelstellingen nagestreefd:

 1. Het stimuleren van de bouw van woningen voor senioren, in iedere prijsklasse, waarbij lagere en middeldure woningen relatief meer voorkomen, ook in de gemeente Oisterwijk, in zowel de koop- als in de huursector en op aantrekkelijke locaties. Daarbij anticiperen we op het gegeven dat de ouderdom komt met gebreken. Hiertoe beoordeelt SVO bouwtekeningen van gemeentelijke woonprojecten om zeker te weten dat de “Woonkeur Plus Rollator geschikt“ specificaties zijn toegepast c.q. kunnen worden toegepast.
 2. In het kader van het programma “Blijvend thuis in eigen huis” informatie verstrekken over de volgende onderwerpen:

– technisch
– financieel
– de voordelen van toepassing van electronica in uw woning
– energieverbetering en verduurzaming van uw woning
– mantelzorgwoningen (een wooneenheid in de tuin van de mantelzorger)

-kangoeroewoningen (meergeneratiewoning)

-woningsplitsing

 • Als u grond ter beschikking heeft en daar een seniorenwoning op wilt bouwen, kunt u voor advies en hulp terecht bij de SVO-projectleider.
 • Helpen om een CPO of CPOH op te zetten.

SVO representeert op dit moment ca. 350 gezinshuishoudens als leden in de gemeente Oisterwijk. Deze huishoudens zijn voor wat betreft het gezinsinkomen een dwarsdoorsnede van de bevolking van de gemeente Oisterwijk:
– 39% heeft een jaarinkomen minder dan € 33.000.-
– 21 % heeft een jaarinkomen tussen € 33.000 en 38.000.-
– 40% heeft een jaarinkomen boven de € 38.000.-

LID WORDEN

U kunt lid worden van SVO als u 50 jaar of ouder bent en woont binnen de grenzen van de gemeente Oisterwijk. Het lidmaatschap kost
€ 10,- per jaar en u betaalt géén inschrijfgeld. Inschrijven kan middels het aanmeldformulier dat u kunt vinden onder “lid worden”.

Wat krijgt u hiervoor?

 1. Meerdere keren per jaar een ‘Nieuws in het kort’ die verwijst naar relevante artikelen op de website. Deze gaan onder andere over:
  – informatie over bouwprojecten voor senioren in Oisterwijk, Moergestel, Haaren en Heukelom
  – adviezen betreffende langer blijven wonen in eigen huis zoals de toepassing van electronica bij seniorenhuisvesting, mantelzorgwoningen, etc.
  – 1 x per jaar een Algemene Ledenvergadering waarin u kunt meepraten over het beleid van SVO.
 2. bijzondere bijeenkomsten over te realiseren bouwprojecten
 3. de resultaten van een 3-jaarlijkse woonwensenenquête. Deze resultaten dienen als uitgangspunt bij de gesprekken met de gemeente Oisterwijk, woonstichtingen en projectontwikkelaars.
 4. De website https://svoisterwijk.nl waar alle informatie nog eens – uitgebreid- bij elkaar is gezet.

HOE WERKT SVO?

SVO realiseert haar doelstellingen op de volgende wijzen:

 1. Door samen te werken met de politieke partijen en het college in Oisterwijk.
 • Indien mogelijk het initiëren van een CPO (Collectief Particulier Opdrachtgeverschap) voor het bouwen van senioren-koopwoningen of een CPOH voor een Collectief Particulier Opdrachtgeverschap van Huurders.
 • Door samen te werken met woonstichtingen en project-ontwikkelaars. Hierdoor kunnen, onder andere, nieuw te bouwen woningen al vanaf het bestek gecontroleerd worden op geschiktheid voor bewoning door senioren, waardoor deze adequaat kunnen worden gehuisvest. Of advies te geven aan leden die de huidige woning willen verbouwen tot een kangoeroewoning waardoor zij langer in hun eigen huis kunnen blijven wonen.
 • Door bij onze adviezen uit te gaan van de Woonkeur Plus norm. Deze Woonkeur Plus bestaat uit een pakket eisen, waaraan een seniorenwoning moet voldoen, bijvoorbeeld dat je met een rollator overal in huis makkelijk kunt manoeuvreren.
 • Door regelmatig een woonwensenenquête te houden. Daardoor wordt duidelijk voor welk soort woning en in welke prijsklasse senioren belangstelling hebben. De meest recente woonwensenenquête was die van 2021, waaraan ook niet-leden hebben meegedaan.
 • Door voorlichting te geven over nieuwbouw en verbouwing van een woning met technische hulpmiddelen, zoals robotica.

WAT IS BEREIKT?

Sinds de oprichting van SVO is bij de politiek in de gemeente Oisterwijk de vraag naar seniorenhuisvesting veel duidelijker op het netvlies komen te staan. In de discussies met de gemeente – wethouders en ambtenaren – komt dit onderwerp voortdurend aan de orde. Het heeft ertoe geleid dat concreet op enkele locaties seniorenwoningen zijn gerealiseerd b.v. op de locatie hoek Burgemeester Verwielstraat en Canterslaan. (zie foto).

Maar ook bij andere bouwprojecten of potentiële bouwprojecten speelt SVO een belangrijke rol wat betreft de indeling van de woningen en de aan senioren gerelateerde eisen als deuropeningen, grootte van toilet en badkamer, drempels, etc.

SVO PLANNEN VOOR 2021 en daarna

– regelmatig initiatief nemen voor (een) CPO voor het bouwen van seniorenwoningen. Dit doen we als er voldoende belangstelling bestaat bij de leden en de leden starten de CPO. SVO adviseert daarbij.

– samen met woonstichtingen en projectontwikkelaars jaarlijks minimaal één project voor levensloopbestendige/ seniorenwoningen opstarten

– de driejaarlijkse Woonwensenenquête uitvoeren

-– Initiëren dat in het plan De Leije ook seniorenwoningen worden gebouwd.

– het realiseren van het plan De Leije (de wens is om hier 32 grondgebonden woningen en 32 appartementen te bouwen)

-het realiseren van seniorenwoningen in Moergestel bijvoorbeeld in de Nieuwenhof, tegenover Stanislaus.

– Bienekebolders: te bouwen 10 grondgebonden seniorenwoningen in een hof- vorm. Bienekebolders wordt door een projectontwikkelaar verbouwd tot seniorenwoningen en woningen voor jongeren. Daarnaast komen er 2 woningen op de huidige speelplaats.

– 21 appartementen, die zijn gebouwd op het KVL terrein naast de Boerenbond zijn door  Leystromen ook geschikt gemaakt  voor bewoning door senioren. Er wonen slechts 50% senioren in.

– tijdens de Algemene Ledenvergadering voorlichting geven en discussiëren met de leden over alle plannen die we hebben.

– overleggen met de gemeente waar nieuwe mogelijkheden voor seniorenwoningen liggen voor SVO en haar leden.

–   onderzoeken van mogelijkheden voor het bouwen van seniorenwoningen via CPO en CPOH of via projectontwikkelaars.

– op verzoek van leden van Moergestel wordt extra aandacht besteed aan projecten in Moergestel en aan de naamsbekendheid van SVO in Moergestel

– Ook Haaren vertegenwoordigen bij het overleg met de gemeente Oisterwijk. Hiertoe zoeken wij een bestuurslid dat in Haaren woont en ons kan informeren over vrijkomende bouwlocaties.

– alle informatie in het kader van bovenstaande via haar website en andere media delen met de leden

Pré-mantelzorgwoning

Er zijn steeds meer gemeenten zoals Goirle en Loon op Zand, die een mantelzorgwoning toestaan zonder doktersverklaring. Steeds meer ouderen willen zich voorbereiden op een verzorgde oude dag, zeker nu het steeds moeilijker wordt om in Oisterwijk in aanmerking te komen voor een aangepaste woning. Om een pre-mantelzorgwoning te mogen bouwen, moet wel een vergunning worden aangevraagd. Voor deze vergunning gelden landelijk al een aantal eisen:

 • De aanvrager moet minimaal de AOW-leeftijd hebben bereikt;
 • Er moet een bestaand gebouw gebruikt worden of een nieuw gebouw neergezet worden volgens de regels voor bouwen in de achtertuin. Is de tuin niet groter dan 100 vierkante meter, dan mag de mantelzorgwoning maximaal de helft hiervan zijn bijvoorbeeld.
 • De bewoners van de hoofdwoning en van de mantelzorgwoningen moeten een familieband hebben.
 • De woonsituatie in het algemeen mag niet slechter worden.
 • Er moet genoeg parkeerruimte zijn op eigen grond.
 • De belangen van bewoners en bedrijven in de omgeving niet schaden.
 • De pre-mantelzorgwoning moet veilig en levensloopbestendig zijn en voldoen aan de eisen in het bouwbesluit.

Deze vergunning is tijdelijk en iedere gemeente mag aanvullende regels opstellen.